Ang Munting Binhi (Malayang Taludturan)

in #esteemlast year


veprmrn3cl.jpg

"Ang Munting Binhi"


Isang munting binhi na lumalaban sa kalikasan,
nakikipaglaban upang masinagan ng kinabukasan.
Buong tapang na hinaharap ang hangin at ang ulan,
naghahanap ng liwanag sa mundong nababalot ng kadiliman.
Kahit takot pilit hinaharap ang kahirapan,
hindi umaatras kahit na nasusugatan na sa laban.
Katawan ay unti-unting gumuguho sa kasaklapan
subalit di kailan man madudurog ang bakal na kaisipan!
Isang maliit na pangarap sa kanya ay nagbibigay ng lakas
at hindi tatanggapin ang isang malungkot na wakas!
Sa sakit at hirap ng buhay ay kailan man di aatras
---dahil sa dulo ng dilim ay may liwanag na wagas!
Sinong nagsasabi na ang kalakasan ay likas?
Ang munting binhi ay nagsimulang mahina't walang lakas!
Pero ngayon, tingnan nyo kung gaano ito kataas;
isa lamang maliit na binhi pero lumaking kay-tikas!

decorative-2773445_1280.png

Image Taken From Pixabay [1]

decorative-2773446_1280.png

footer chadrona.jpg


Feel free to #follow #upvote #resteem #comment

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Congratulations @chadrona! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 750 posts. Your next target is to reach 800 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!