New 10 time

in #esteem3 years ago
  • tait u koyahkain Playboy mawdaall suuthoet liin shihkae pahtam u sone aakyaain a pyee suumeat pitesan kamlham yya tyaww nhangya aatuu hcatainhkae kyaungg suumakaninengantawsammat Donald Trump nhang aatuu shihkaemalotepell 10 l kihchcamyarraatwat pahtam u soneaamyoesamee Melania Trump taunggpaanhcakarr pyawwkyarrhkaesai .
    image
    kyaarsapatayynae ny in htote lwha int kyaunggk CNN rae Anderson k Cooper k nhaint aaintarbyauutwin hcainaatwinkarain McDougal Trump 2006 hkunhaittwin Beverly Hills mhar hotaalmhar bhaan galo mhar suuthoetrae pahtam u soneliinpinesinerar tryst pyeenout suumeat saut hphoet kyaoehcarrhkae k sosai .

kyanawthoet rainnnhaeehkaepyeenout " kaunggpye, suu suu sai ngarko saut hphoet kyaoehcarrhkae partaal . htoaahkar ngar takaal yuuhphoet bhaallo masihkaepar " hu suumak sosai . " darpaymae kyawanm shuko kyi shu hkyinn nhaint ngar kalaee, '' dark ngarko mahoteparbhuu . ngar k meinkalayy myoe mahotebhuu . ' "
image
suumasai nayaain lam ko aapaw ko ayaww h hcya suu sai nout tahpaan kotawko twaemyin r lain maihu htain paymaae suu k suumeat nout kyaww ko hkaw pyeenout suu nhaint aatuu aahkyarr a raathcwalmyarr aapaw swarrkya hphoet sabhawtuunyehkae kya bhuu, suu k sosai . McDougal htauttalelllell " aalwan hkyithcarar kaungg" nhaintaamyaha Trump hpawpyahtarr " hkyao myaein . "

McDougal suumak aapyitshi salo hkanhcarrrataal bharhpyitlhoetlellsotot suu m naepaatsaattae 10 lakyaar Trump nhaint saatsanrayy saatlaatepye 2007 hkunhaittwin k hkyawat hkyoe hpae k pyawwpartaal . suumasai nayuuyot hk shi suueat gunsattimyarrmhar Trump, nayuu gyaar hce nae kaallehpoeneeyarr twaesoneraan hkareeswarrlar pyanpyawwpya nhaint suu m suu nhaint aatuu liinhkae " hu aakyaain aatawmyarrmyarr myarrhcwar . "

McDougal Trump myarraatwat hkanhcarrhkyettwayko hkae paymaae kihchcapar " pell ngarko sate kwal rar hpyat" hu suumak sosai .

" aelldemhar t k y kyarr saatsanrayy shihkaesai . hcaitmhaansaw hkanhcarrhkyettwaykoshihkaesai " hu suumak sosai . " suu k kalayy ngarko hkaw lain maal darmhamahote suu a sainn lha k karain ngarko hkaw lain maal . "

Trump 2005 hkunhait, shuko laatshi janee, Melania Trump laathtaut nhaint ၎innthoeteat sarr, Barron 2006 hkunhaittwin mwayhpwarrhkaesai .

saatsanrayynhaint paatsaat. suumeat sar aaintarbyauu par lain maal suumeat shaenay k pyawwpartaalsaeet - - CNN k hcakarrpyawwsuumak Melania Trump hphoet pyaww lain maal a bhaalaarar ko mayy mw nya hkae kw sanyyaaahkar McDougal taunggpaan hkaesai .

" sain mha taitparr a bhaalshoet pyaww nineparsai, ngar hcatemakaunggparbhuu?" McDougal k sosai . " ko hcatemakaunggparbhuu . ngar k ngarko pyu hkyin lain mai mahotepay . "

McDougal suumarae kyarr saatsanrayy ko swaynway hkyin hkaetaal nhaint aakyaainkyaain hcwuthcwal kihchc nhaint paatsaatpyee satainnhtoutmyarrko k nay mayymyan hconehcam lo saimyarr ngyinnpaal bhaaltotmha k sosai . jaratlam aamyarrpyisuu hpyitlarhkaesai pyeenout darpaymaae suu mahtwatr hpyitpyet eat suumeat bhayyhtwat pyawwpya raan lo suu k sosai .

aainhpyauutaw Trump McDougal nhaint aatuu jarat hkainn shihkyinn nhaint hkyethkyinn aaintarbyauu kyaarsapatayynae ny in aakyaunggko mhaathkyetpayyraan taunggsohkyetko tonepyan hkaeparbhuu ngyinnso pyawwkyarrhkaesai .

aain gar naetwin, suumak tait u kihchc eat suumeat jaratlam hphoet aahkwinaarayy aatwat sammat mellswalhcaeeronerayy karlaaatwinsuumeat $ 150,000 payysaung paymaae bhaaltotmha jaratlam a htellshoetpyay wain. sopartaal saw hcuuparmarrkaat satainnhcaraamyoesarr Enquirer, pinesine kyaungg kumpane s antkyin Los Angeles myahoet mharshitae tararrhcwalso .

hcarhkyaote invalidate mha tararrsuukyee tait u k mayytaalrar McDougal rae tararrhcwalsomhu, Trump eat shaenaymitekaal Cohen ko, hto satainnhcarrae mibh kumpane, aamayrikaan medeyar, Inc nhaint aatuu suumeat swaynwaymhumyarr aatwat shhoetwhaathcwar parwain paatsaat hkaekyaungghcwuthcwal

aasoparkumpane McDougal 2016 kataeek suumeat kyarr saatsanrayynhaint paatsaat. pyawwso raan hkwin pyu htarrpyee nhaint hcarhkyaote suuthoetko jaratlam htoteway hkyinn shimashi kyaw sammar sati payysaw pyawwpartaal .

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by goldbloger6 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.