Hotokekanyanaykhin

in #esteem3 years ago

a kyahanyaupyaeat a kwee aakell k nyeaaitkotway aarrlone kwalpyarr hkyarrnarr saw aaraungg a mha aalotesain htarr hkaekyasai .
kyawanm aasaataarwal eat saddar- kyaungg nhaint shitnhait, ngar a bh htanshoet htarrhkaepartaal
eat waansaungmhu raan, shu sarr thoeteat saal hcu t hcu kaeshoet ngar mwhu pya nhaan hphoetrairwal
aasainntaw . ( a rar mahpyitmanay hpaatshu hphoet sainyuuhkyinn ngar aahcawpineaasangya
kyawanm hcar m hpaat ninekyaungg sawaahkar ngar m aoutmae parbhuu kaeshoet), hcawhcawhceehceeparpye
ngar saatsaat tait lote saint taal sawsuu aapaunggthoet saisuueat mateswaymyarr k eataamyin,
panyarshin kaunggsaw, shu eat i rairwalhkyet aatwat shuko aarrpayy hkaekyataal . kyahanya tay yaar ulayy
bain yar mein aamyoe, lwann k aataipyu, ngar aapaunggthoet saisuueat aatokout payyhphoetaasopyu
ngar shin tararreat volumes ko ngar nhaint aatuu htuuhtaung m ae hc tot shalyar aahpyitsoparhchoet
mimi a kyint hcarite ko sainyuu maal . ngar shoetsaw saatlaat nhang, grammarschool
aellde aahkyainya mhar ngar tahpyihpyi myinttaat larkyaungg sawlaee taitnhait aatawlayymahote
aellde nhait aataann aalaalk nayeat u hkaunggko hpyit nghaar ၎inn,
nhang aatuu lite nineraan aatwat kyount aahtaat larmaeet luutaannhcarr shoet wayytae hpaalsharrhkaesai
yahkunhait nhaitkone mhar tatiy shoetsaw . darpaymaae ngar a bh,
kawliut panyarrayy eat konekyahcarate eataamyin k nay aatawaatwin, aarar
dar kyount kyeemarrtae suu kaunggkaungg mataatnine tae misarrhcu nhang yoteshihkyinn
a s kya shngya imyaha lout myarrhcwarsaw panyartaat noutmha aakyaunggpyahkyet rayuunine hkaekyasai,
suu sai ngareat kyarrnar shi suueat mateswaymyarr k aarr payysaw suueat pahtam u sone rairwalhkyetko pyaungglell,
aasopar saddar kyaungg htellk a kyahanyaupyako yuu. , tait kyaunggko ngarko hcay lwhaattawmuu
tait pyeetot narmaikyee a hkyinn luusarr, mahchcatar nay hpyint htarrshimai aarayyaasarr nhaint ganaann sain hkyaar, gyaww hkya
Brownell aalwan yaybhuyya aarr hpyint mimi a aaloteaakine aatwat aaungmyinsaw nhaint nayhpyint
naeelammyarr aarrpayy nuunyan sainmwae . shu aout ngar tararrmyahat aarayyaasarrwaalyuu
tawtawlayy makyaarme paymaae ngar ganaann sain hkyaar aatwat pyetkwat nhaint m toetaatmhulote
k . ngar saisuueat ngar a hpay aahtoutaakuupyu hphoet aain k yuu hkaepartaal saalnhaitshipye
tait tallow-Chandler nhaint sope- bhwine lar eat hkae sany hceepwarrrayylotengaann, wow
hceepwarrrayylotengaann suu mha raut kyee m hkanhkaer paymaae nayuu suueat siterout aapaw yuusahkaesai
aain g laan ninengan, mimi a say koneswalmhu shar twae mhar mimi ko hteinsaimraan mharmahotebhuu
naeenaee taunggsomhuko aatwat hpyithkyinn misarrhcu, . hthoetkyount ngar aalote hkaanthkaepartaal
, hto hpayaunggtine a bhhoet mee hcar hpyattout saeet mhao hpya eet saee hkyinn nhaint mhaonhait
swann hpayaunggtine a bhhoet, sine taatrout hkyinn, aamhuko eat maal, etc
ngar koneswalrayy makyaite nhang painlaal myarraatwat hkinemarsaw a kwan hkaepaymaae
ngar hkamaeetaw dar kyount s ant kyin kyaungg kyay ngyaar; shoetsaw ray aaneetwin nayhtinesawkyawanm
kaungghcwar ray kuu raan nhaint hceman hkaant hkwal raan aahcawpinek nhaint aakyaungg aamyarrkyee sainyuuhkaesai image
lhaay; nhaint aahkyarr youtyarrlayymyarr nhaint aatuu tait lhaay shoetmahote nuu ngar laeaahkar
ecially m so aahkaataahkell eata mhu ) ESP, aotehkyaote hkwng pyuhtarr; nhang
aahkyarr a aahkarsamay aapawshoet ngar yaybhuyya aarr hpyint youtyarrlayymyarr kyarrtwin hkaunggsaung tait u hpyithkaesainhaint
taithkartaitran kyawanm t u taee hpawpyahtarrhkyinn par lain maal rar hkyit shoet ၎inn suuthoetko lampya tawmuueat

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

ျကိုက္မိတဲ႕ပံုေလးပါ။
ဆက္ျကိဳးစားပါဗ်။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပလာမွာပါ။
တစ္ေန႕ေန႕ေပါ့။ Barhma malotetarhtet takhu khu ko lotenaytarka pokaungpartal. Barhma malotetarhtet takhu khu ko lotenaytarka pokaungpartal.

Hotelbya Bro pyawthalopal lote kyiparfal.Darpaymae maphyitlartarbya.