Khanadporo

in #esteem3 years ago

nhaint laee rayshi aahkyayhkan pawmhar sarrsamee myarreat karkwal hcaung shout rayy toetaat hcayraan aalhoetnghar tait u pyi hcone htonehcan . image.laatnaatkinepatipakhk eat muul jaitmyit aamharhcakarrpyawwkyarr rar patipakhk kyaotainkarkwalrayy eat kyaal pya ant maharbyauuhar, hkyamhaat eat aarayyparmhu ko aalayypayy,
laatnaatkinepatipakhk kyount htihkite kalayymyarr aarrlone mha karkwal hcaung shout rayy nhaint kaalsaalrayy panpoe aatwat aahcoeramyarreat aadhik aahkaannkand aalayypayy nhaint i kiithc thangya aamyoesarrrayy hcwmrai hkine hkan hcay eat aarayyparmhu ko aasiaamhaatpyu,
aarrlone aarayyyuu hcaung kyi laelarrayy eat muu bhaung aatwin kulasamagg aahpwalaahcaeemyarr k saungrwatlyetshi hkyinn nhaint yantararr satainnphoet aamyoesarrrayy aahcoeramyarreat saint lyaw saw, a karkwal hcaung shout rayy nhaint pyanlaihtuuhtaungrayy aahkaannkand aahpyit panpoe kuunye hkyinn nhaint hpya eet hcwat hphoet dejine ramanyya hu htautlaungg aataipyu pyawwkyarrhkaesai,
laee daysahkan hkaunggsaungmyarr nhaint luuhtu aahkyay pyu lhuaahpwalaahcaee kwanraat myarr laatnaatkinepatipakhk kyount htihkite sarrsamee thoet a bhhoet, Non- rae sarrkaung aaparaawain aasineaawine-Level karkwal hcaung shout rayy nhaint pyanlaihtuuhtaungrayy toemyahaint aatwat kahcarr nongya saw aarayykyeesaw aahkaannkandaaasiaamhaatpyu
kainnlwat hkwin ko aasonesaatraan nhaint luumyoe tone saathpyatmhu aatwat tarwaanshisuu thoetaarr hconehcamhcaitsayyraan nhaint tararrhcwalso hphoet suuthoetrae saatsinerar tarwaanwattararr twaynae litelyaww hphoet aarrloneko aahpwalwain ninenganmyarreat tarwaan pyanhkaw, luusarrmyoenwalaapaw, hcaitrarjawaatmhu nhaint aahkyarr soe rwarr lhasaw pyitmhu s ant kyin pyitmhu kalayymyarr s ant kyin kyauulwan nhaint aamyarrsone layynaat myarraatwat kainnlwat hkwin s ant kyin titepwalsatipyu k layytway s ant kyin kyauulwan saeet ninengantakar hcoerain puupaan mhu eat pyitmhu aatwat aapaw aalote nhaint ninengantakarpyitmhusinerar tararrrone i pyitmhu myarreat tararrhcwalsomhu mhataitsaint hkinemar hcay hkaesai, ad hoc nhaint raw htway hkonerone nhaint aamyoesarrpyanlai hkonerone aatwat aahtuupyu aahkaannmyarr,
8 jwan 2015 (S / 2015/409) eat aahtwayhtway aatwinrayymhauuhkyaoteeat aahcerainhkanhcartwin htaeet swin hcain hcarr hkyinn nhaintpahchcuppaan resolution ko aatwinrayymhauuhkyaoteeat rae aahcerainhkanhcarhtellmhar rainywhaann htarrtae aahkyayaanaymyarr shimashi a hpyitmai saeet upadayrayyrar pyahtarann hkwin r hcay m shar parbhuu aalayypayy shoetmahote bhelllyet gyaenebar kwan bainn shinn myarreat aahkyayaanaytwin aatwin laatnaatkinepatipakhk myarr nhaint hpya eet hcwat Protocols ramanyya m hu tya par, m i aahkyayaanaymyarr twin parwainpaatsaat non- pyinaal parte myarreatupadayrayyrar status ko kwo tangya parbhuu,
laatnaatkinepatipakhk myarreat aahkyayaanaymyarr twin sarrsamee myarreat pyanpayyswal kyaw sain hkyaine twin kohcoerainkyaungg hpawpya. , Non- pyinaal laatnaatkine aahpwalaahcaeemyarr k kyauulwan htarrtae aamyarrhcu, pyanpayyswalhkanr sai kyaunggmyarraaparaawain setting myarrko aamyoemyoe aatwat hpyitpaw kyaungg aasiaamhaatpyu nouthtaut kyaungg pyanpayyswal aasiaamhaatpyu makyaarhkan k tahkyarr lhu aahkwinaarayyhkyoehpoutmhutwayko precedes shoetmahoteaoutparaatine nhaint hcusaunggmhu nhaint aasonepyumhu nae paatsaattae suutwayko aaparaawain kalayymyarr, usaysonekar maiming aahpyit aadhamm pyu kyint mhu nhaint luusarrmyoenwalaapaw s ant kyin hcaitrarjawaatmhu shoetmahote rarjawaatmhumyarr mha hcawdanar rasaw liinpinesinerar aakyamhpaatmhu sai aahkyarr ponehcanmyarr, s ant kyin saatsinesaw aapyipyisinerar upadayhkyoehpoutmhu myarr nhaint kyinnparaan aarrlone aahpwalwainninengan aapawtaunggso pyanpayyswalhkanr sai eat tarwaanhkan kyauulwansuu,

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.20 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.04
Server time: 16:26:28
Account Level: 0
Total XP: 61.20/100.00
Total Photos: 12
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank