Kyaumgsoutnaytal beelin mar

in #esteem3 years ago

imagepresswork eat bharmyaham ing . suuhar pyinsaiteat paraw hp kya t hcya hku shihkae,
nhaint suuthoeteat hcateaarr htaat saan lhuansawmhu pyumuu ninebhuu . nhaint i aahkyane suum
m so aahtuu s hpyint bharsartararr yaung saung sawlaee aahkarsamay pawmhar shisamyaha eat taithkuhku;
kambhar eata lwan masibhell kyee nhaint shihkaepartaal, ngarsai hto noutmha twaeshihkae aahpyit tait u
mimi a hpwalhcaeemhuaatwat knave kaungg hcarhkyaote . hto sarr sai ngar makyaite kyabhuu
taeehkohkaann nae kyawanm shuko nhaintaatuu work'd bh raat hphoet d rae nayhcain . suu k aain t aain shihkae,
ekaan aamhaan paymaae paribhawg hkyinn mashibhell, dar kyount suu k ngarko m ai pya nongya bhell, darpaymaae suu karataal
ngarko mahchcatar mhartaeehkohkaann pineshin suu shaemhar hpawpyahkaetae rae, Read
suueat aain shisaw; nhaint, ngar rainbhaat nae aawaataahcarrtway ngar de aahkyane aarr hpyint lar mahkanr
aalhamaal hpaat eat m kyaya mhaawkya tait u htaat po saw gunsarayshi aaswinaapyin mahotebhelllote
suu m pahtam u sone a kyahanyaupya a liut a hcar hcarr kyanyhphoet happen'd sawaahkar ngar pyu samyahahtaat
lampawmhar par .
ngar luungaalmyarraakyarr aahkyahoet aasia kyawm shisai hphoet yahkuhcatain
ngarsai ngar sonehcwal bhaalsuuko nhaint aatuu hcarhpaathkyinn eat mateswaythoetko naysaw myahoet, eat
nyanayhkainn aalwan peti; ngar a hcaatmhulotengaann myarr k pitesan rashimhunhaint
hkwoe hkwan hkyaha taw, ngar aahpyit tar aahpyit bhawhcatwan mae aalwan nhangya nyenyhatyanayhtinehkae
tatyanongyas, ngar n htayo bhaalmhar m so shi ko si saint kyaungg ng t lyet, m
ngareat a shhoetwhaathkyet shieat nhaint aahkar ko hcawng shout sawsuu sai ngarmatesway Collins, mha lwal.
ngar shuko mha rayysarrhkaesai . aashi mhar tait aahpyitaapyet kyaww ngarko hcay lwhaattaw muu sawhpyitpyet
nout tahpaan aamyarrkyee shirarshoet aalyinaamyan ngar rairwal hkaesaw htaat . kyawanm aaitko-In- up d shihkaepartaal,
rawbhaat kay te hum bhawhcatwan nhaint a kyarr koneswaltae sloop eatmarhcatar
well . suu k layysaalmine Philadelphia twin aouttwin hpawpyahtarrsaw, nayuukarsaal mhar hpyithkyinn,
ngarko aellde mharkyarr ngarko eat hcoerain puupaan mhuko hpawpya hcartaithcaungrayysarrhkaesai
ngareat a rotetaraat htwathkwarswarrmhar bhawhcatwan ngar suungaalhkyinn k suuthoet ngarkoaarmahkan
ngar htanshoet aalotaw kaunggsaw nhaint tine a rar mhanay rar hkyapayy lainmaallhoet
kyahanya tay yaar hci tya htell ngar payysaw suu saiaalwan earnesdy ngarko tokyathanya hphoet, pyanlar maalsorain .
ngar k shu hcar ko a hpyay rayysarrhkaesai saisuueat aakyaannyarnshuko thank'd paymaal
a pyi a w nhaint kaeshoetsaw a langya bhawhcatwan hpyat bhhoet a kyahanyaupyaeat imageaakyaunggpyahkyethpawpyahtarr
shuko hcaeerone saimswin raan suu hpammi hkae sakaeshoet m mhar hkaepartaal .
sarwelyaan Keith, pyinaal eat aotehkyaoterayymhauu, pyeetot nayuukarsaalhkae
suu nhaint aatuu kumpane aatwat hpyithpyit pyet nhaintbolkyee Holmes,
ngar a hcar ko laat routlarsaw aahkar, ngarko shuko nhuatsaat, shuko show'd
hto hcar . aasopar aotehkyaoterayymhauu hpaat, suusai surpris'd seem'd sawaahkar
kyahanya tay yaar aasaataarwal ko pyawwsai . suu k aalarraalar aahcateaapinemyarr lulain tayoutsai appear'd sosai karr,
hthoetkyount aarrpayy saint sai, Philadelphia twin mhar p raintar
ngyao ngyin saw suuthoetko mashisai hpyit. , aelldemharko set up maallhoet shin, suu k myaha sansayalote
ngar aaungmyin saint sai, mimi a hci tya a pongya a bhhoet, suu sai ngarko aamyarrpyisuu rayuuhphoet maallhoet

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Khaungmoe slst laungnaypilar akogyi. asin pyayparsay shim.

pahtam u sone a kyahanyaupya a liut a hcar hcarr kyanyhphoet happen'd sawaahkar ngar pyu samyahahtaat
lampawmhar par .

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mgmgnaing1009 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.