Yaysosoahla

in #esteem3 years ago

nout tahpaan kyaw t u taee eat bhaw bhaw tait hcarmyetnhar hpyit haan myarr nhaintraan
nhai m hkya hkyapyee aarr hpyint taatninesamyaha shi hkan aahpyit hcarmyetnharhcay
aarayyaasarr .
image
iupaday lwann, ngar aasaatkyee aatwat dar sabharw a kwan a lotekya r kya limmai
suuthoetkosuuthoet nhaint ၎innthoeteat kopine aatate loteraut myarreat pyawwnaytar hpyittawmuueat ngar r kyamai
layyhcarrmhu mhat saint suu ko, aahkyarrsuumyarr ko r nya pangyapanya hpyithkyinn maparbhelllotekya
aasaataarwal mha, ngarko kyarrnar payyhphoet suuthoetkosuuthoet saungrwatraan tarwaanshiparsai ko kowaansaung hcay hkyinn nghaar,
t hcone tayoutsawsuu sai aalotaw aatine i kataeek hpaat par shoetmahote m hkanr pay mai . nhang a nye, noutsone (kyanaw may
htoshoet ngareat a ngyinnpaal bhaalsuumha aarr hpyint yonekyisai par lain mai kataeek aahpyit kaungghcwar), kawaanhkan
hpyitkaungg ngar kaungg tait u sabhawtuunyehkyet ngar kopineaanatt gratify r lim mai . aamhaanhcainhcait ngarsharrparrlar
a hcain a saat ko kyarr shoetmahote ngar a hkyaee nhaee sar mashirain pu nidarann hcakarr myarr, " ko mw ngyalyahangya
hupyaww "& c ko . darpaymaae tahkyahoet a hkyaee nhaee saw a rar hkyethkyinn noutshoet lite kyaeat . luuaamyarrhcuhar
suuthoet k suuthoetkosuuthoet shi s myaha ko way hcu, aahkyarr suumyarraatwat a hkyaee nhaee saw makyaite par,
ngar k nhaint twaesoneraan nayrartinemhar ngar muu karr hpyaungg hpya hkanr par k tararrmyahat layypone taitponepayy
dar kyount makyaarhkan mway hkanrasawsuu ko ၎inn, aahkyarrsuumyarr aarr kaunggsaw eat aakyoe hpyithtwannkyaungg
lotesaunghkyet k shu naalpaal aatwin hpyitkyaungg, hthoetkyount myarrhcwarsaw kihchcarautmyarr twin,
youtyarr sai bhurarrsahkaineat kyaayyjuutawko hkyaeemwm kya shin lonew hcatepyethpwal hpyitmahotebhuu
bhaweat aahkyarr saatsar kyarrtwin saisuueat aanatt .
yahku mhar ngarsai bhurarrsahkaineat kyaayyjuutain hcakarrpyaww, ngar aarrloneko nhaimya hk hkyaw ngya nhangya aatuu a lo shikyasaitwin
ngarsai ngar aatate eata s kya hpawpyahkaetae pyawshwinmhuko kyaway kyaunggwaanhkan
ngar aasonepyusaw nhaint naeelammyarr mha ngarko u saung sany suueatkyinnar Providence, raan
suuthoetko aaungmyinmhuko payyeat . de a kyahanyaupyaeat yonekyihkyet sawlaee myahaaw laint partaal hphoetkyawanmako induces
ngar tuu kaunggmyat hkyinn naysell kyint sone lain mai aakyaungg, yuusapartaalmapyur
kyaungg pyawshwinmhuko saatlaat, darmhamahote tait u ko htam hphoet kyawanmako hpw ng htellmhar ngarkoseshoet
aahkyarrsuumyarr ko pyu sakaeshoet ngarsai a thaae a kwone myarr shisai saw soewarr pyaunggpyan: aasoparaasarraaray
sar sai a bhaal suueat aatwat kotawko si htarrkyaungg, ngar aanargaatkankyammar
parwar ko taungmha kyawantawthoetrae dukhk sainnrellhkyinn ko kaunggkyee payy taw muu raan hpyitparsai .
u layy t u eatmhaathcumyarr ( sihkyin hcateeat tuunyesaw myoesuu
taithkyanek ngar laathtellshoet swin htarr misarrhcu shoetrartwin) hcusaungg aatwat nhaitsaalko
kyawantawthoetrae bhoe bhayy bhe bhain saatsinesaw aamyarraapyarr aahtuu s hpyang ngarko . hto a htellkanay
kyawanm misarrhcu aatuutuu pain kyaayyrwar, Ecton thangya n htayo ngya hkae kwayarngya sainyuu mhaathcumyarr,
a nhait sone rar myarraatwat, Northamptonshire ၎inn, bhaallout
suu hpyitkaungg aahkyane htellk nay saeet aahkar eataamai ( mashitotsitaal
shae taw luumyoe eata mein eat nar m ko kyeehkaekyaungg Franklin,
aahkyarrsuutway aarrlone kyaw myoeroe aamai yuu saeet aahkar tait u aamaisait ko rasaw aahpyit k suuthoetko aarr hpyintyuus
k kuunyehkae sonesaal hkaant ekatait freehold aapaw ninengantawshoet),
shu aahkyane tineaaung misarrhcu htellmhar saatlaathkaesaw Smith rae hceepwarrrayylotengaann,

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.20 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.04
Server time: 14:44:29
Account Level: 0
Total XP: 87.30/100.00
Total Photos: 17
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank