ဘုရားပွဲညလေး

in #esteem2 years ago

တင်ချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး အမှတ်တရပေါ့လေ ဒီနှစ်ဒီဘုရားပွဲ ဒီdate နဲ့မှတ်တမ်း
လေးကျန်ခဲ့ချင်ယုံသပ်သပ်ပါဘဲ all thanks.
7dgtxm5p4r.jpgt0jr120sj8.jpgs2bcrgocvw.jpg7chf0a3ppy.jpgeewb0uh40y.jpgca3ottsjwt.jpg
Thanksgiving
@mgthitsar

Sort:  

Congratulations @mgthitsar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Yay!
Your post has been boosted with ESTM. Keep up the good work!
Dear reader, Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.me/esteem

Hello @mgthitsar

Thank you for followed @haccolong account. As a thanks, this post has been randomly selected and upvoted by @hoaithu's Curation Trail !.

To earn more rewards with your Steemit account. Check through some of the ways at this post.

I will continue with random upvotes in the future &
wish you lots of luck :)