meụ̄xng

in #esteem4 years ago (edited)

yāw thī̀s̄ud nı lok nı kār ṣ̄ụks̄ʹā kār deinthāng pị yạng s̄aphān kæ̂w borāṇ
pratheṣ̄ cīn mī khwām s̄ncı nı kæ̂w borāṇ s̄aphān nạkth̀xngtheī̀yw chāw t̀āng chāti k̄hêā mā yeī̀ym chm pĕn
pratheṣ̄ cīn tậng xyū̀ nı meụ̄xng thāng tawạntk c̄heīyng tı̂ k̄hxng c̄hngchìng pĕn s̄aphān thī̀ s̄r̂āng k̄hụ̂n nı rūp bæb k̄hxng kārk lạb rt̄h bn h̄n̂āp̄hā thī̀ s̄aphān tậng xyū̀ kẁā s̄ib phạn metr h̄enụ̄x radạb n̂ả thale bwk 1 thī̀ nī̀
image

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.80 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.16
Server time: 11:48:40
Account Level: 1
Total XP: 140.80/200.00
Total Photos: 26
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.25 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

World of Photography
>Visit the website<

Thank you for participating in #smartphonephotography

You have earned 5.85 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.17
Server time: 08:08:00
Account Level: 1
Total XP: 146.65/200.00
Total Photos: 27
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57561.05
ETH 4663.25
BNB 623.35
SBD 7.28