bhaalaahkyanemhar

in #esteem4 years ago

tait uk gordita ponemhaan aarr hpyint tait u aahtuu tortilla aahpyit pyinsain sai . mu n hcaimlaee tortillas aathakya aasonepwu aahpyit aamyarrsone, nixtamalized pyaungghpuu mu n nyaat ko hpaansainn tar hpyitpartaal, darpaymaylaee U.S naalhcaut neehcaut aahtuu s hpyint myawwatpine makkaseko aatwat gyaone mu n nyaat eat ninepartaal . pyaungghpuu gorditas eata haungg muukwal thoetsai kyoe pae hcaparr-bits htwathkwar hkyinn, pyaungghpuu mu n nyaat kyam myay pyin sai a bhaalmharshi Masa quebrada ( kyoe pae mu n hcaim) myarrko aasonepyu sai .

aasopar Masa ko pyinsain hkaepyee taithkyanek naat shine kyaw barrshinn mhartot, k sayy ngaal tae a pongya mharshitae kwal kwar naysai, hthoetnout tait u hkyinn hce t u taee a sarr nhang pyany hcone sainhang oblong disc ko aahpyit ponehpaw . aasopar mu n shway nhaint pyinpatwinaapaw crispy saiaahti pyuat ray nan ko hcwal laann nhaitsaat sai . hkyetpyuat pyeenout, gordita po shan ray nan yo rauttai raan hkwin pyuhkae tar hpyitpartaal, hthoetnout sayy ngaal tae aalyarrlite a pouthar gordita yainneat wisays aarasar payysaw, a hkoe aangwae nhaint aalwanaakyawan aapuu aatwinpine htone rai nhang selll sar lwhaatpayyraan nhaint swann laungg hkwin pyu par raan t u taee a hkyam shoet hpyat sai . mak k hce ko aahkyahoet daysamyarr mhar aalyarrlite a pout kolaee a po saungg parwainpahchcaeemyarr aamyarrhcu htokaeshoetsaw laat saat tae deinhkellaahpyit dressings sai, nopalsalad, hkaram hkyain see, guacamole, aarluu, pellshoetmahote Raja ( hkyaele eatsautéed strips tway) Stuff aasonepyu sai . a hcain a lar aarr hpyang, gorditas chicharron nhang pyany hcone sawlaee, kyaatsarr hcwut pyuat k aahcarrhtoe htarrtae daysahkan muukwal, hpyethcee ramae aamellsarr, carne aaall sainnaotesarar, chorizo ​​ waatauuhkyaungg, carnitas shoetmahote picadillo nhaint aatuu kyaatu shipartaal naykyasai .

dar kyount saannsai mha lwal. aasopar hpote barrshinn taitbhone tortilla aahpyit neeparr tuunye pyinsain sai . aasopar Masa ko pyinsain sawaahkarchicharrón aahcarr aakyaartwin saatpyawwsai hkanr, mu n hcaim titerite raw htway hpyitpartaal . hkyetpyuat saiaahti taitpyarr hkyaut hkyaut hcaatwine aahpyit ponehpaw, hthoetnout suu k nouthtaut ray nan hpya eet hcwat m payy aamyarrsone kihchc myarrtwin tait u comal htelltwin nayrarhpyitpartaal . bhaalaahkyanemhar aalyarrlite a pout myarr nhaint w pyaww hcwar, de gordita aahcarr mone tortillas hpyang lotesaw sarr nyhaut paung mu nae tuu lhapartaal . darharaapyaunggaalell Gordita k de MIGA aahpyit luusimyarr sai . image

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57561.05
ETH 4663.25
BNB 623.35
SBD 7.28