eat m lonehkyuanmhu

in #esteem4 years ago

santamaan naeelam hpyang hpyayshinnraan nhaint aamayrikaan koneswalrayy hcaitpwal nhaint aatuu pekainn eat pyaဿnar nhaint aatuu myawwatkoreeyarr nyauukaleeyarr aakyautaataee nhaint hcautlyain nhait u hkaunggsaungmyarr aahcaeeaawayy nhaithku lone nhaithku kyaarshi kwanmyauunaitninenganmyarr resolution hpyint pahayli mha hpyaysohkyinn bhhoet sisisarsar sya jar hpyit lain maal .

taroteaahcoerapine satainnhtarn nhaint hcautlyain saeet aatinesainhwar " kainm rae kyaynyarhkyet koekarr hpyayshinnkoreeyarr Peninsulais nhaint taungkoreeyarr nhaintaamayrikaanpyihtaunghcueat denuclearization eat pyaဿnar hkyitkyirayy nhaint aatuu kyawantawthoetrae kyaoepammhu tonepyan, toetaatsawnhaint synchronous aatineaatar ko yuupyee hcain ngyaaimhkyamrayy nhaint taingyaainmhu taithku layhtuhpaantee ngyaainsaathkyinn eat sabhawpoutbhhoet "sammat Trump rae aasait aamyoesarrlonehkyuanrayy aakyaanpayypuggol: yaw bhawltaan har mo hpyayshinnhkyet hkyamhaatmahotebhuu - upamar . myawwatkoreeyarr denuclearization bhhoet saatsaatkonekyahcarate ( upamar, myawwatkoreeyarr nhaint aamayrikaanninengan nhait u hc lone aathakya kyawannswal shoetmahote nhait u nhaithpaataapyanaalhaan denuclearization k nay aamayrikaantaut tway sotehkwar) kainm- she htiutseeaahcaeeaawayy a pyee .
aamyoesarraakyoehceepwarr aamayrikaanpyihtaunghcumyarraatwat Center mhar karkwalrayy laelarmhumyarr nywhaankyarrrayymhauu: mahchcatar haalregyaay Kazianis " myawwatkoreeyarr- tarote htiutseeaahcaeeaawayy eat rairwalhkyetk" Kim Jung-un myawwatkoreeyarrrae myarraatwat pekainn eat saeehkanhcate tine tar raansammat Xi twaesoneraan hcayhkyin kyaungg ngyinn hkone maallhoet hcain hcarrpar maharbyauuhar shoetmahote aamayrikaanpyihtaunghcutwinninengantawsammat Trump nae htiutseeaahcaeeaawayy myarraatwat aalarraalar hpyayshinnhkyet . Kim k shuko bharhpyitlhoetlellsotot imagemyarr lonew aantararalmyarr htiutseeaahcaeeaawayyhtellk get kuunyehphoet raan suueat tarote sarar she nhaint aatuu tinepain hkae kya aan saw nghaar pain hpyitnine samyaha k

Sort:  

gmyarr aahcaeeaawayy nhaithku lone nhaithku kyaarshi kwanmyauunaitninenganmyarr resolution h

Coin Marketplace

STEEM 0.74
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54541.54
ETH 4072.79
BNB 591.56
SBD 6.99