ေမတၱာ

in #esteem4 years ago

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏သေဘာသဘာဝသို႔မဟုတ္အႏွစ္သာရမၾကာခဏျငင္းခုန္ေနတဲ့ဘာသာရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္းႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို၏ကြဲျပားျခားနားေသာရႈေထာင့္ ( "ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ" ၏နာမ္) မခ်စ္အရာကိုအဆုံးအျဖတ္အားျဖင့္ရွင္းလင္းနိုင္ပါသည္။ အျပဳသေဘာစိတ္ဓါတ္မ်ား (တူေသာတစ္ဦးပိုမိုအားေကာင္းပုံစံ) ၏အေထြေထြစကားရပ္ေလ့အမုန္း (သို႔မဟုတ္ၾကားေနစ်ျၾလဴရႈမႈ) နဲ႕ႏွိုင္းယွဥ္တာျဖစ္ပါတယ္အျဖစ္ Love; ရင္ခုန္စရာပူးတြဲမႈတစ္ခုေလ်ာ့နည္းလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပိုၿပီးစိတ္လႈပ္ရွားမႈ intimateform အျဖစ္ျခင္း, ခ်စ္ျခင္းေလ့တပ္မက္ေသာစိတ္ႏွင့္အတူႏွိုင္းယွဥ္လ်က္ရွိ၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကိုေမတၱာေတာ္ကိုမၾကာခဏမိတ္ပိတ္ဖို႔ရန္ေလွ်ာက္ထားသည္ကိုေသာ္လည္းႏွင့္ရင္ခုန္စရာ overtones နဲ႕လူ႕ၾကားဆက္ဆံေရးအျဖစ္ျခင္း, ခ်စ္ျခင္းတစ္ခါတစ္ရံ, ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္အတူႏွိုင္းယွဥ္ေနပါတယ္။ (ေနာက္ထပ္ျဖစ္နိုင္ေျခသဲသဲကြဲကြဲမရွိေသာ Usage "ရည္းစား", "ရည္းစား", "ကိုယ့္မိတ္ေဆြေကာင္း" နဲ႕လာ) ။ image

Coin Marketplace

STEEM 0.66
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57227.02
ETH 4611.41
BNB 627.61
SBD 7.23