konepahchcaeemyarr

in #esteem4 years ago

bhawgabayd hkunhaittwin, ( shayy hawngya garimónos (Mono) " taithkutaee" + opsōnía (opsōnía) " waalyuu" mha) tait u monopsony tait u taee sar waal m ae aahtuu s hpyint htotekone myarrhcwarko- par lain maal raunggsuu nhaint aatuu aapyanaalhaan saatswal sawhcyaayykwat structurein hpyitpartaal . monopsony eat mite hk ro bhawgabayd seaore myarrtwintaithkutaee entity kaungg tait u shoetmahote waansaungmhu eat taithkutaeesaw waalyuu aahpyit ၎inneat raunggsuu mha kamlhammhuko eat hcaeekamhkyetmyarr ko kyaw jhayykwat parwar shisai yuus naysai, aamyarrkyee aatuutuu htonehcan tait u monopolistcan sya jar lwhammoemhu tait u aatwat ၎inneat waallaat myarraatwathcyaayynhuann tait u taee sar raungghkyasuu aamyarraapyarr waallaat rainsinenayr sany aatwat laatwarrkyeeaote .

aamyarr sone sutaysanapyu shoetmahote shaayynhaayyhkae monopsony aahkyayaanaytwin aalotesamarr jhayykwat aatwat aalotesamarr tait u taithkutaee waal naeaatuu saw kwayarngya hpwhcyasanyya . mite hk ro bhawgabayd seaore aatwat ၎inneat aasonepyumhu aapyin, monopsony nhaint monopsonist makyaarhkan taithkutaee waal sisisarsar konepahchcaeemyarr nhaint imagewaansaungmhumyarr ko aadhik waalyuu aahpyit hcyaayykwatko hteinhkyaotehtarr tae jhayykwat ko hpawpyaraan aasonepyusaw hpawpyaraan wawharramyarr hpyitkyasai .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 47529.17
ETH 3849.61
BNB 541.51
SBD 5.73