misarrhcu

in #esteem4 years ago

i rwae karr aahkyayhkanmuu taungmyawwat ko hcote yuuraan sandashi parbhuu shoetmahote yainneat aahcoer htiparr hphoet saw maatsae hk ya ko hpyaww pw hphoet rairwalkyasai huu. ၎inn, ၎inneatraimhaannhkyet Co- hpyittaimhu htaat hcaitaahcoerak aapyaunggaalell ngyaaimhkyamsaw hpyithkaesai . aahcarr hcote yuumhu htaat paungghcaeemhu a layy payyeat hcatekuu k de aahtuu s hpyint muuward eat saattam aatwin pomo sainmwae hcakarrraut hpyint aahcarrhtoe ramai huusaw wawharrako pyanlai paungghcaeerayy a pawngya thoet s aasonepyumhu mha shawin kyain raan kyaoepammhu nhang a nye hpyitpartaal . kainm rae aotehkyaoterayy, aatainnaakyaut paungghcaeemhu shoetmahote ninengantakar aasineaawine nhaint aatuu mai saeet aapyanaalhaan mhat saint m paal sharr hkan pyinaal taithkuaahpyit ၎inneat kopine wisays lakhkanar ko kyawwat myawwatkoreeyarr aatwin pyaannhaannaytae kyawwatrwan saw sabhaw sai pyaannhaan eat kaungghcwar satipyu mi hkaesai .

kainm rae aotehkyaoterayy laee nhaithku k aahkyarr aadhik muuward a hci tya a pongya hpawpyahtarr . pahtam u sone ninenganrayy nhaint bhawgabayd eat hkwalhkyaar hpyithkaesai . laattwae twin i taung mashimahpyitloaauttae luusarrhkyinn hcarnarhtouthtarrmhu aakuuaanye mha ၎inneat kopine parwain paatsaatmhu k ant saat, myawwatkoreeyarr pomo larrout rainnnhaeemyahuutnhaanraan aatwat ၎inneat puggalik kand aapawk ant saat hpyay lyaww kyaungg solo s nyya . de a hc pinetwin myawwatkoreeyarrninengan rae hceepwarrrayy toetaatlar hphoet nae a sone hcwan saw raimhaannhkyetnoutpinetwin ( aanaeesone tararrwain) k de- aalayypayy pyawwkyarrhkaesai hkanhkaer sawlaee, myawwatkoreeyarrrae hceepwarrrayy muuward aapyaunggaalell swaysaung nhait u hc lone a dhiut par hkae s nyya .

dutiy aahcateaapine myawwatkoreeyarrhtanmha aapyanaalhaan yonekyimhu eat loaauthkyet hpyithkaesai . k n u k tait u hkyinn hce litelyaww hkyinn nhaint litelyaww aaung nyemyaha aahpyit nhaithku hc tate tait u hkyinn hce k tahkyarr saatsan par maallhoet rairwal hkaesai . hpyitkaungg hpyitnine muuward aamyarrhcu wayhpaanmhumyarr myawwatkoreeyarrhtanmha m myahaaw lang bhell mar kyaww mhu eat myetnharko i niyarm aapaw taungpine aarr hpyint sisarhtainsharrsaw backpedaling thangya mha . taungkoreeyarr dharat myay sya jar aakuuaanye aatwat lelllhaal aatwat kwalpyarr imagemyarraatwat tait u pyanlai sonesaee hcaintar myarreat hpaanteemhu mayttarrauthkan taeaahkar mhar darhar rone nha hcya hkul Sunshine roteshin hkayat shoet dukhk shoet pwaylayeat myawwatkoreeyarr shotehkya

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 54375.59
ETH 4082.79
BNB 594.03
SBD 7.03