nhait narreaatwin

in #esteem4 years ago

sayywarr aotehkyaoterayyaahpwal mha bhaatteereeyarr kuuhcaat kyaungg binerautit twaynae a sarr paat hpyan k parwain paatsaatrasaw Phage kuhtone aataipyuhkae nhaint aashin rawgar kuuhcaatmhu ko karkwalpayynine . mahpyitmanay tansiut kaut hcarrsonesuu mashibhell a sarr nhaint kyaat htwat pahchcaeemyarr katot mhuan ray mwhar nae kus hkaekyakyaungg satipyu mi lain mai mahote bharhpyitlhoetlellsotot de hcoerain puupaan kyee pyinn hkaesai .

aainmhar, kyaotainkarkwalrayy aadhikaaarr hpyint kaunggsaw aahcarraahcar bhayy kainn lonehkyuanmhu a lae a kyint myarr parwainparsai . bhaatteereeyarr aasiut eat ponehcanaamyoemyoe loneloneloutlout k hkyetpyuat hkyinn hpyint tarrsee, aalyinaamyan kyount a hcar hcarr hkyinn shoetmahote htirouthcwarkyount refrigerating hpyithcay ninepartaal . aatawmyarrmyarrk aasiut shoetsaw aapuu kusamhu hpyetsee kyasai mahote .

meehpohkyaung aatwat aahcarraahcar bhwarr narmakyann tarrsee kuunyenaeehcanait Cross- nyaitnyammhu, sangya lyayayar saw solhaawinmhu ko karkwalpayynine nhaint hkyetpyuat aapuuhkyane hteinsaimhkyinn, aaseeaanhaan laatm sayy, laat aawaat shaw hpyitkyasai . yaybhuyya aarr hpyang aayy hkell naysaw shoetmahote rayhkellsayttar neeparr aarrlone kyeehtwarrlar rar mha bhaatteereeyarr myarr nhaint aapuu aahcarraahcar loneloneloutlout kautparr kaung, binerautit myarr nhaint aamyarrsone bhaatteereeyarr u say sone karkwal payysai . bhaatteereeyarr 40 nhaint 140 ° F (4 nae 60 degare hcainte garate) a kyarr aapuuhkyane eat aakwaraawayy mhar aamyarrsone shinmyanhcwar kyeehtwarr, k " hcoerainraymhaat jone" hu hkaw . k " hcoerainraymhaat jone" aouttwin hpawpyahtarrsaw shoetmahote aahtaat aahcarraasout solhaawin htirouthcwar aasiut eat htotelotemhu k ant saat ninepartaal . hcarr kyawin hcarr kyaan twayko solhaawin bhhoet, aahcarraahcar aamyan aaaayy myarraatwat ray tain pine kwanteinnar aatwin hka imagenramai nhaint nhait narreaatwin aaaayyhkaann htarr rapar mai . aahcarraahcar reheated aahkark 165 ° F (74 ° C) eat pyitwinrayy aapuuhkyane routshihphoet shoetmahote puu shoetmahote bhaatteereeyarr saatpait steaming saiaahti rapar mai .

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56462.87
ETH 4394.84
BNB 609.64
SBD 7.12