pyu sakaeshoet kot

in #esteem4 years ago

hpayhpawwarrel 7, 1973 twin aamayrikaanpyihtaunghcuaahtaatlwhaattaw 77-to-0 ng mellpayy aahtaatlwhaattawsonehpyathkyet S.Res aataipyuraan . 60 nhaintsam Ervin noutnae ukkatht aamaishi aatuu warr tarr gate hconehcamhcaitsayyraan tait u ko rwayhkyaal kawmatesai taihtaungraan . dainn nhaint aahkyarr haungg t u aotehkyaoterayy tarwaanshisuumyarrk saatsayhkan rasaw aahtaatlwhaattaw kawmatek kyinnpahkaepyee aasopar kyarrnar, tait u hkyinn hce kwanraat k aashin lwhamhkyuan hteinsaimhkyinn, aahkyane sone aadhik kwanraat myarrkyarr nar n htayo ngya hpone aote a lha ny yuu swarrraan sabhawtuunyehkae saisyagotel 7, 1973 mayl 17 k nay htote lwha inthkaesai kyarrnar tine sone raatmyawwat saw nae eat, hto kyarrnar aanaeesone shiramai shoet hpamyuu narrsain tebe nhaint aatuu syagote 7 raattwin ABCon mayl 17 nhaintaarr NBC nhaint aatuu aasonesaat naeaatuu aamayrikaan myarreat hkaantmhaannhkyay 85% ko hcatain .

aasanhpam hcanait eat mai saeet aamyoeaahcarr hpyit layeat shinaahpyauuraung House.Butterfield suu hpyay so raan tw ant sote hkae husosai, darpaymaae noutsonetot shihkaesai hpawpyahtarr aatwat sawkyaarnaejuulinel 13, 1973 twin tait u panarm aaintarbyauu hcainaatwin, dutiy luunaeehcu a kwan nyar nya Donald Sanders aainhpyauutaw laathtout aalaatjandarr bhaat tar hpee l komayymyan aaloaalyawwat bhellu pone rone htellmhar aararaarrlone mhaattamtain htarrsaw kyount aainhpyauutaw aatwat aasait tahku hcanait, waankyeeaahpwal aahkaann nhaint aahkyarrsuumyarr aahpyit hawngya aaloteaamhusaung rone aasouta u aatwin nait sain rae puggalik rone .

tanainlarnae, juulinel 16, 1973 twin tait u titeritehtotelwha, rotemyinsankyarrkanay parisaatko myarreat shae mhaout , karkwalrayy u hcee hkyaote luunaeehcu a kwan nyar nya Fred sai Thompson k suushimashi Butterfield humayy " ninengantawsammateat bhellu pone rone aatwat m so narrhtaung htotekoneeat installation satihtarr . " hu aasopar tiut hkwayeat Butterfield rae byaardatetaw hcanait k warr tarr gate hconehcamhcaitsayy aaswinpyaungg . imageaahtaatlwhaattaw pyu sakaeshoet kot hkyethkyinn, a tiuthkway subpoenaed, darpaymaae nait sain sammataaahpyit suueat aamhusaung a hkwnghtuu koekarr. , suuthoetko lwhaatpayyraan ngyinnsaan nhaint suueat sang hkawhcar drop mha kot a mein payyhkaesai . kot ngyinnsaan hkaesai

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49349.63
ETH 4201.86
BNB 573.50
SBD 5.96