့အဂၤလိပ္စာတိုးတက္ရန္နည္းမ်ား

in #esteem3 years ago

ယေန႕အဂၤလိပ္က်ယ္ျပန့္အသုံးျပဳသည္။ ဒါဟာတိုင္းျပည္မ်ားအၾကားႏွင့္လူ႕ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအမ်ားအျပားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ဆက္သြယ္ေရး၏လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးဘာသာစကားျဖစ္လာသည္။ ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာအဂၤလိပ္သုံးစြဲဖို႔သင္ယူအေရးႀကီးပါသည္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးအားနည္းခ်က္မွာျဖစ္လိမ့္မည္။

image

ၾကႇန်ေတ်ာ့အဂၤလိပ္တိုးတက္ေအာင္၏တစ္ခုတည္းေသာထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုတတ္နိုင္သမွ်မၾကာခဏျပဳလုပ္သုံးစြဲဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္း, အဂၤလိပ္အသုံးျပဳေသာအခါတစ္ခုတည္းေသာအခ်ိန္အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမ်ား, စဥ္အတြင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကဆက္ဆက္မလုံေလာက်ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္တတ္နိုင္သမွ်ငါျဖစ္ေစငါႏွင့္အတူပါအဂၤလိပ္စကားေပြာနိုင်ပါမည်သဴအခ်ိဳ႕မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ားႏွင့္အတူအဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္။

စာအုပ္ဖတ္ရႈျခင္း, မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္သတင္းစာမ်ားကိုငါ့အဂၤလိပ္တိုးတက္ေအာင္၏ေကာင္းေသာနည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။ ေျမတျပင္လုံးတြင္သူတို႔စကားလုံးသည္သဒၵါနည္းမွန္ကန္ေသာျဖစ္ၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔မမွန္ကန္ေၾကာင္းအဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ေဝးရလိမ့္မည္။ မဟုတ္ပုံႏွိပ္ေသာစကားႏွင့္ဒါသူတို႔မွန္ကန္ေသာျဖစ္ဖို႔ရွိသည္။ အခ်ိန္တိုင္းငါေနဆဲကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအမ်ားအျပားကဒီမွာစကားမေျပာတတ္ေသာက်ိဳးအဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္ေသာ္လည္းစာဖတ္ျခင္းမွတဆင့္, ငါအေရးအသားအတြက္မွန္ကန္ေသာအဂၤလိပ္သုံးစြဲဖို႔ဘယ္လိုေလ့လာသင္ယူႏွင့္စကားေျပာ။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားအကဲခတ္ႏွင့္ေရဒီယိုကိုနားေထာင္, ငါ့အဂၤလိပ္တိုးတက္ေအာင္ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာနည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။ ကအဂၤလိပ္, အေမရိကန္မ်ား, မေလးရွားႏွင့္အျခားသူမ်ားအားျဖင့္ေျပာၿပီေၾကာင့္အဂၤလိပ္အျဖစ္ထင္ရွားစြာကြဲျပားျခားနားပါသည္။

image

ဒါနဲ႕အဂၤလိပ္သုံးစြဲဖို႔ဆက္လက္ေၾကာင့္စကားမေျပာတတ္ေရး, ဖတ္, နားမေထာင္သည္။ ၾကႇန်ေတ်ာ့မိတ်ဆွေျမား၏အခ်ိဳ႕သာၾကားႏွင့္ဖတ္ပါ။ သူတို႔ကခဲမေျပာတတ္သို႔မဟုတ္ေရးဖို႔က, ဒါေပမယ့္သူတို႔ကိုငါကဲ့သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္နိုင္ပါ။ ငါကကြၽမ္းက်င္ငါ့အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thwinlay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50479.87
ETH 4331.72
BNB 573.20
SBD 6.24