ဘဝဆိုတာဘာလဲ

in #esteem4 years ago

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာလူသားျမားသည်သိအျဖစ္ဘဝ, ရႈေထာင့္အေပၚအေျခခံၿပီးမ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ထားေသာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝတစ္ဦးခ်င္းစီလူတစ္ဦးအဘို႔ကဲ့သို႔ျဖစ္၏ဘယ္အရာကိုျမင္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ မကြၽန္ေတာ္ကိုတေန႕ထက္တေန႕ရွိသည္ေသာအသက္တာ၏ၾကင္နာေပမယ့္ဘယ္အရာကိုဘဝတစ္ဘက္စုံအသိျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အာ႐ုံအသုံးျပဳေနသူမ်ားကဖန္တီးထင္ေယာင္ထင္မွားတစ္စီးရီးျဖစ္သနည္း ဘဝကိုငါတို႔ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္႐ုံမ်က္ႏွာဖုံးလား? ဘဝတစ္ကိုယ္ခႏၶာ၏သေဘၤာအတြင္း, ဝိညာဥ္ကိုလား? ကြၽန္မအသက္ေပတည္းယုံၾကည္ဘယ္အရာကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နိုင္ဖို႔ဒီေမးခြန္းေတြကိုေျဖဆိုဖို႔ႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။

image

အသက္တာအေတာ္ၾကာအလႊာရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ကြၽန္ေတာ္သာစင္ၾကယ္ေသာသတိျဖစ္ပါသည္။ အေတြး, စိတ္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္ကိုယ္ထင္ရွားအာ႐ုံေက်ာ္လြန္က်ေနာ္တို႔ရိုးရွင္းစြာသတိျဖစ္ၾကသည္။ ငါနက္ရွိုင္းေသာဆင္ျခင္သို႔ဆည္းပူးခဲ့ၾကေသာအခါငါစင္ၾကယ္ေသာဝိညာဏ္ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ငါသည္ဤငါတို႔သိၾက၏။ ငါကလူတိုင္း, သူသို႔မဟုတ္သူမ၏အႏွစ္သာရအတြက္, ဒီ ေဖာက္ျပန္, Non-မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းမိမိကိုယ္ကိုေၾကာင္းယုံၾကည္ၾကသည္။ ဒါကက်ေနာ္တို႔လူႀကီးမ်ားအျဖစ္လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ေရာက္ရွိဖို႔မထင္နိုင္ပါတယ္ေသာ္လည္း, ကိုယ္ပိုင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေျခခံအက်ဆဳံးအလႊာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ေမြးကင္းစအလိုအေလွ်ာက္ဒီျပည္နယ္အတြက္ျဖစ္ပုံရသည္။ သို႔ေသာ္ျဖစ္ေကာင္းသူတို႔ကဒီျပည္နယ္၌ေနေသာတစ္ခုအသိအျမင္မရွိၾကပါဘူး။ ငါျပည့္စုံရာဘဝရွိျခင္းဖို႔အဓိကေသာ့ခ်က္ကဒီျပည္နယ္ကိုေရာက္ရွိရန္ႏွင့္အမွ်မၾကာခဏတတ္နိုင္သမွ်ကျပန္လာေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္ယုံၾကည္ပါတယ္။

စင္ၾကယ္ေသာဝိညာဏ္ၿပီးေနာက္, ငါတို႔သည္ငါတို႔၏ခႏၶာကိုယ္အာ႐ုံႏွင့္အျမင္ရွိသည္။ ၾကႇန်ဳပ်တိဳ႕သည် "ငါတို႔သည္ငါတို႔၏အေလာင္းေတြျဖစ္ၾကသည္။ " သူကဆိုသည်ကားဖို႔ခက္ခဲၿပီးေသာ္လည္းကြၽန္ုပ္တို႔၏ေကာင္မ်ားႏွင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ကြၽန္ုပ္တို႔၏အေလာင္းေတြကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝိညာဏ္သယ္ေဆာင္ေၾကာင္းေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒါဟာတဝိုက္အျခားလမ္းမဟုတ္ပါဘူး။ လူအမ်ားစုဟာသူတို႔ရဲ႕အေလာင္းေတြကိုျမင္ရသူတို႔အေလာင္းေတြျဖစ္ေၾကာင္း, သို႔မဟုတ္ပါကမိမိတို႔၏ဘဝေၾကာင္းကိုထင္ပါတယ္။ အေလာင္းေတြပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္သျဖင့္, စင္ၾကယ္ေသာဝိညာဏ္အခ်ိန္စမ္းသပ္မႈဆိုလိုတာပါ။ ဒါဟာတစ္ဦးခ်င္းစီျဖစ္လ်က္ရွိအတြင္းတစ္တစ္ေလာကလုံးအရာျဖစ္၏။

image

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အာ႐ုံႏွင့္အျမင္ၿပီးေနာက္, ငါတို႔သည္ငါတို႔၏အေတွးရွိသည္။ အေတွးအတုံ႕ျပန္မႈလႈံ႕ေဆာ္မႈဖို႔ထက္ ပို. ဘာမွ်ႏွင့္သတၱဝါတြက္ခ်က္ရန္အဘို႔အတစ္လမ္းရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေတွးအဖို႔အေရးႀကီးပုံကိုအမ်ားႀကီးေပးေပမယ့္တကယ္ေတာ့သူတို႔အမ်ားစုက်ပန္းႏွင့္ထိန္းအကြပ္မဲ့ျဖစ္ၾကသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ထားအေတြးတြက္ခ်က္မႈကပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီးတခါတရံကြၽန္ုပ္တို႔စဥ္းစားရန္သြားၾကသည္အရာကိုသတိေ႐ြးခ်ယ္မႈေပးပါ။ သို႔ေသာ္အားျဖင့္၎, ႀကီးမားတဲ့ကြၽန္ုပ္တို႔၏အေတြးမ်ားကိုစင္ၾကယ္ေသာဝိညာဏ္၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့်ၾကႇန်ဳပ်တိဳ႕၏စိတ်ထဲမွာဂယက္ထကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။ ငါတို႔, ဒါမွမဟုတ္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝိေသသလကၡဏာအနည္းဆုံးႀကီးမားတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအဘယ္သူသည္အျဖစ္ထူးဆန္းကြၽန္ုပ္တို႔၏အေတြးမ်ားကိုစဥ္းစားပါ။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏အေတြးမ်ားကိုတကယ္ေတာ့အတြက္ထူးျခားတဲ့မရွိၾကေပ။ အလားတူအေတွးသို႔မဟုတ္တူညီေသာအေတြးမ်ားကိုသူတို႔အားပစၥဳပၸန္ႏွင့္ထိုအတိတ္၏စိတ္ထဲတြင္အတြက္ပြက္ပြက္ေနၾကသည္။ ထူးျခားတဲ့အေတြး၏တစ္ခုတည္းေသာပုံစံတစ္ခုစိတ္ကူးတစ္ဦးဘုရားသခင့်အရပ်မွလွ်င္အျဖစ္, ေကာက္ကာငင္ကာလာဘယ္မွာလႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ပင္လႈံ႕ေဆာ္မႈက်ေနာ္တို႔ေနေသာပါဝင္မ်ားႏွင့္ဘဝကိုယ္ႏွိုက္ကမေပးပါဘူး။

ကြၽန္ုပ္တို႔၏အေတြးမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးက်ေနာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈျဖစ္ၾကသည္။ စိတ္ခံစားမႈ, အေတွးအကဲ့သို႔ပင္အေျခအေနတုံ႕ျပန္မႈအခ်ိန္အမ်ားဆုံးျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ကအစေဟာ္မုန္းႏွင့္ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းဓာတုတုံ႕ျပန္မႈကေနတဆင့္ခႏၶာကိုယ္မွခ်ိတ္ဆက္ေနၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈမ်ားမွာယူဆဖို႔မမွန္ကန္ပါ။ စိတ္ခံစားမႈသို႔ေသာ္သူတို႔တုံ႕ျပန္မႈထက္မပိုပါ, အစြမ္းထက္ႏွင့္ ျဖစ္ၾကသည္။ စိတ္ခံစားမႈကိုသင္စင္ၾကယ္ေသာဝိညာဏ္၏ျပည္နယ္ျဖစ္သည့္အခါသကဲ့သို႔အံ့ၾသစရာအံ့ၾသစရာ, ဒါေပမယ့္မရွိၾကေပ။

image

ဤသုံးပါးရႈေထာင့္-ကိုယ္ထင္ရွားအာ႐ုံႏွင့္အျမင္, အေတြး, ႏွင့္အတၱႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈ-ဖန္တီးပါ။ အဆိုပါအတၱကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝိေသသလကၡဏာဖန္တီးက်ေနာ္တို႔ဒီကေနသီးျခားႏွင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္လုေသာငါတို႔ဝိညာဏ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ။ ငါဆင္းရဲသားလူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို" ဒီလို "ငါေသာၾကာေန႕ပန္းေဂၚဖီစိမ္းကိုစားလို႔မရဘူး" သို႔မဟုတ္ေသာေၾကာင့္စိတ္တြင္အေျခအေနမ်ားေစသည္သို႔ေသာ္အလုံးစုံတို႔သည္အတၱႏွင့္ superego ကိုယ့်ကိုယ်ကိဳအေၾကာင္းကိုလက္ခံခဲ့သည္အေတွးအမ်ား၏စုေဆာင္းျခင္းမွတဆင့္ထုတ္လုပ္ၾကသည္။

ဤေ႐ြ႕ကားအသက္တာသည္အဘယ္အရာပါဝင္သည္ေသာမိမိကိုယ္ကို, အေပါင်းတို႔သအလႊာျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသ်ာလည်းၾကႇန်ဳပ်တိဳ႕သည်ဤဘဝကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ႀကဳံခံစားေၾကာင္းသည္အဘယ္အရာသို႔ဆည္းပူးၾကၿပီမဟုတ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အာ႐ုံမွတဆင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္ခံစားရသည္။ ဒီစၾကဝဠာမွာတစ္ခုခ်င္းစီသတၱဝါသည္ဤအာ႐ုံေၾကာင့္တစ္ဦးကြဲျပားျခားနားလမ္းအတြက္လက္ေတြ႕ေတြ႕ႀကဳံရသည္။ ထို႔ေနာက္အျဖစ္မွန္ကဘာလဲ? ငါစစ္မွန္တဲ့အျဖစ္မွန္က်ေနာ္တို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္မည္သည့္ယခုအခ်ိန္တြင္သို႔အသာပုတ္ပါ, ဒါမွမဟုတ္ေကာက္ကာငင္ကာနိုင်ေသာစင္ၾကယ္ေသာသတိျဖစ္ပါသည္ယုံၾကည္ပါတယ္။

ေသာအျဖစ္မွန္ေပ်ာက္ဆုံးလိမ့္မယ္လို႔အျဖစ္ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ဘဝဘဝအလႊာအားလုံး၏စုစည္းျဖစ္ပါသည္ဟုမဆိုနိုင္ပါ။ အေတွးအ, စိတ္ခံစားမႈ, အေလာင္းေတြ, အတၱႏွင့္ အတူ, အျဖစ္မွန္ပုဂၢလဒိျဋၹစ္ဟုဆိုသည္နိုင္ပါသည္။ အဲဒါကိုသို႔ဝင္ေသာေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအဘို႔အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္အျဖစ္သို႔ေသာ္ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္မွန္, စင္ၾကယ္ေသာသတိျဖစ္ပါသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thwinlay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73