ကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ား

in #esteem4 years ago

နိဒါန္း

ကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားကိုပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕အက်င့္စရိုက္တရားသျဖင့္စီရင္ေသာေပၚမွလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေျချပဳေနျဖင့္သတ္မွတ္တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ဦးကလူတစ္ဦးကဤတန္ဖိုးမ်ားကို၏အေျခခံေပၚမွာေကာင္းမေကာင္းျဖစ္ဟုဆိုသည္။ အသက္တာ၌တစ္ဦးကလူတစ္ဦးရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္မႈႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသူ / သူမျဖင့္သမုတ္ေသာဟာကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားအေပၚႀကီးမားတဲ့အတိုင္းအတာအထိမွီခိုျဖစ္ၾကသည္။

image
google

အဘယ္ေၾကာင့္ကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားအေရးႀကီးပါသလား?

ကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားကိုအမွားအမွန္ႏွင့္ေကာင္းမေကာင္းမ်ား၏စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္။ ဤေ႐ြ႕ကားသတ္မွတ္ထားေသာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား, လူမ်ားသူတို႔တစ္ေတြၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝကိုဦးတည္သြားေစနိုင္ရန္အတြက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျပဳမူရမယ္ဘယ္လိုအျဖစ္နားလည္ကူညီေပးသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကသူကေလးဘဝကတည္းကဆုံးမသြန္သင္ခဲ့သည့္ကိုယ္က်င့္တရားစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚအေျခခံသည္သူ၏အျပဳအမူ၏ဂယက္ရိုက္သိတယ္အျဖစ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်အခ်ိဳ႕ေသာအတိုင္းအတာအထိလြယ္ကူေသာျဖစ္လာသည္။

ကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအသက္တာ၌တစ္ဦးရည္႐ြယ္ခ်က္ေပးပါ။ က်ေနာ္တို႔လက္ေတြ႕ဘဝထဲမွာ grounded ေနၾကသည္က်ေနာ္တို႔ေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားကိုထမ္းလွ်င္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလွည့္ပတ္သူတို႔အဘို႔ေကာင္းေသာလုပ္ဖို႔လႈံ႕ေဆာ္ေနၾကသည္။ အျခားသူေတြကိုကူညီေပးျခင္း, ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလွည့္ပတ္ေသာသူတို႔ကိုျပဳစု, အျခားသူမ်ားနာက်င္ပညာရွိသဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတာမဟုတ်ဘဲေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးဥပမာတခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္။ ဤေ႐ြ႕ကားတန္ဖိုးမ်ားကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအေကာင္းဆုံးထုတ္ေဆာင္ခဲ့အတြက္ကူညီေပးသည္။

image
google

အိႏၵိယ Society မွာကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ား

အိႏၵိယလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအရကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားျမင့္မားေသာကိစ္စႏွင့် ပတ်သက်. ေပးသည္။ အဆိုပါကေလးဘဝကိုယ္ႏွိုက္ကေန, တစ္ဦးခ်င္းစီကင်ျ့တရားမွန္ကန္ေသာအရာတစ္ဦးထုံးစံ၌ျပဳမူရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ သူတို႔ဟာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏႈန္းအျဖစ္အမွားအမွန္ေသာအရာကိုသွန်သင်ေနၾကသည္။ အသက္ႀကီးေသာသူတို႔သည္အတူေလးစားမႈနဲ႕ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုႏုပ်ိဳေနေသာသူတို႔ႏွင့္အတူသည္းခံျခင္း, ခ်စ္ျခင္းႏွင့္တကြ Talking ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုဆုံးမသြန္သင္ပထမဦးဆုံးသင္ခန္းစာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တဦးတည္းလည္းေကာင္းတစ္ဦးကိုယ္က်င့္တရားဇာတ္ေကာင္ကိုထမ္းရန္သြန္သင္ထားပါသည္။ အရက္ေသာက္, ေဆးလိပ္ေသာက္ႏွင့္အျခားထိုကဲ့သို႔ေသာနာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားလႈပ္ရွားမႈမ်ားက်ဴးလြန္အထူးသျဖင့္မိန္းမမ်ားအဘို႔အနီးပါးအိႏၵိယလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမညီေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာအိႏၵိယလူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ထုံးစံႏွင့္အစဥ္အလာဆန့္က်င္ျဖစ္စဥ္းစားသည္။ အိႏၵိယတြင္ျပည္သူ႕င်ျ့တရားမွန္ကန္ေသာမဟုတ္ေသာအရာလမ္းေၾကာင္းအေပၚကိုနင္းနယ္ေသာသူတို႔ႏွင့္အတူက်ိဳးမိသားစုဆက္ဆံေရးရွိသည္ဖို႔လူသိမ်ားခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ႀကိမ္ႏွင့္ႀကီးထြားလာဆြဲေဆာင္မႈအတူအေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈဆီသို႔ဦးတည္လူမ်ားစြာကင်ျ့တရားဤသတ္မွတ္ခ်က္စံခ်ိန္စံၫႊန္းအန္တုေနၾကသည္။ လူတိုင္းဤသည္ေန႕ရက္ကာလသူတို႔ရဲ႕ဘဝသူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္လမ္းႏွင့္တင္းၾကပ္ေသာကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားကိုအသက္ရွင္ဖို႔လြတ္လပ္မႈကိုမၾကာခဏသူတို႔၏ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုထိခိုက္လိုသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုရွာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆန့္က်င္သြားပါ။

image
google

ေကာက္ခ်က္

တစ္ဦးခ်င္းစီေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားကိုထမ္းရၾကမည္ေနစဥ္, တခါတရံသူတို႔ကေဝးလြန္းမယုံနိုင္စရာပါပဲ။ အဆိုပါအေတြးအေခၚေတြအတြက္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္လူေနမႈ၏လမ္းႏွင့္အတူ, ကိုယ္က်င့္တရားတန္ဖိုးမ်ားလည္းေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္မ်ားႏွင့္လည္းတင္းၾကပ္မတည္မေနသင့်ဘူး။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thwinlay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @thwinlay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Vote
You made your First Comment

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

စာရိတၱေကာင္းဖို့သည္ အဓိက

ကိုယ္က်င့္တရားစံႏွဳန္းမ်ား တန္ဘိုးမ်ား

ဗီဇေကာင္းမွကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမယ္

@therealwolf 's created platform smartsteem scammed my post this morning (mothersday) that was supposed to be for an Abused Childrens Charity. Dude literally stole from abused children that don't have mothers ... on mothersday.

https://steemit.com/steemit/@prometheusrisen/beware-of-smartsteem-scam

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 48838.47
ETH 4146.99
BNB 547.49
SBD 5.82