စာအုပ္ျပပြဲသို႔တစ္ေခါက္

in #esteem3 years ago

တစ္ဦးကစာအုပ္တရားမွ်တေသာပု Town Hall တြင္က်င္းပလ်က္ရွိခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္တဦးတည္းနံနက္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆရာမကြၽန္ေတာ္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈမယ့္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ကေန႕အဘို႔အဘယ္သူမွ်မသင္ခန္းစာမ်ားရွိပါလိမ့္မယ္ဆိုလိုဘို႔က်ေနာ္တို႔က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

image

က်ေနာ္တို႔စာသင္ခန္းျပင္ပမွာတက္စီတန္း။ ထိုအခါမွသာလူကူးတံတားဖြင့္, တရာအနည္းငယ္မီတာကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေက်ာင္းလမ္း၏အျခားဘက္ျခမ္းကဆင္းႏွင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမသို႔, ေက်ာင္းထဲကအားလုံးအတြက္ခ်ီတက္။

အဆိုပါၿမိဳ႕ခန္းမ၌ငါတို႔သည္ကိုယ္ကိုကိုယ္ျပဳမူဖို႔ေျပာတယ္။ က်မတို႔ကလည္းဘယ္စာအုပ္မဝယ္ခ်င္ခဲ့တယ္လိုလွ်င္, ငါတို႔သည္ငါတို႔၏ဆရာကယူခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါမွသာ gleefully ရွိ display ေပၚမွာစာအုပ္ေတြရဲ႕က်ယ္ျပန့္အေရအတြက္ကအၾကားကိုယ့်ကိုယ်ကိဳသျဂၤိုဟ္ၾက၏။

အဲဒီမွာဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာစာအုပ္ေတြရွိခဲ့သည္။ ဒါဟာသူတို႔အားလုံးကိုၾကည့္ဖို႔မျဖစ္နိုင္ပါဘူးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္ငါသည္ငါ့အႀကိဳက္ဆုံး, ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္သဘာဝေပၚတြင္စာအုပ္ေတြအၾကားအဓိကအား browsing ငါ့အခ်ိန္ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။

စာအုပ္ေတြအံ့ၾသစရာခဲ့ၾကသည္သေလာက္, ေစ်းႏႈန္းတားခဲ့သည္။ သူတို႔ကိုငါမဆိုကိုဝယ္ျခင္းငွါမတတ္နိုင္ပါဘူး။ ငါေနာက္ပိုင္းမွာငါ့အဘို႔တေယာက္ကိုဝယ္ျခင္းငွါငါ့အမိကိုေမးရန္ရွိသည္လိမ့္မယ္။

image

အခ်ိန္ပ်ံသန္းခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္နာရီႏွစ္မိနစ္နဲ႕တူသလိုပဲ။ မၾကာခင္မွာပဲကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆရာမအိမ္ေရွ႕တံခါးမွာစုေဝးဖို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုသို႔ေျပာသည္။ အဲဒီမွာသူမသူတို႔အားဝယ္ယူစာအုပ္ေတြအထူးေလွ်ာ့ေစ်းမွာေကာင္တာမွာေပးေဆာင္ကူညီေပးခဲ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအမ်ားအျပားမဟုတ္စာအုပ္မ်ားကိုဝယ္ယူခဲ့သည္။ သူတို႔ကအရမ္းေစ်းႀကီးရွိၾက၏။ ငါမဆိုမဝယ္ခဲ့ပါဘူး။

စာအုပ္ေတြမ်ားအတြက္ေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္ကြၽန္ေတာ္တက္စီတန္းႏွင့္ေက်ာင္းမွအားလုံးျပန္ခ်ီတက္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thwinlay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73