စနစ္တက်ေလ့လာျခင္း

in #esteem3 years ago

မၾကာခဏ "တစ္ခုအသိဉာဏ္ႏွင့္ထိေရာက္ေသာလမ္းအတြက္ေလ့လာေန" ကိုဆိုလိုတာမွေက်ာင္းသားမ်ား, မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာ, ဆရာမမ်ားကအသုံးျပဳတဲ့ထားေသာစာပိုဒ္တိုမ်ားျဖစ္ပါသည္။

image

ေလ့လာေန၏အားလုံးကေတာ့နည္းလမ္းမ်ားအသိဉာဏ္သို႔မဟုတ္ထိေရာက္ေသာျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္, လူတန္းစားအတြက္အာ႐ုံစိုက္မထားဘူးသူကိုသို႔မဟုတ္အခ်ိန္အေပၚသူ၏အိမ္စာကိုမျပဳသူတစ္ဦးဆက္ဆက္အသိဉာဏ္မဟုတ္ပါဘူး။ သူကထိေရာက္စြာသင္ယူမည္မဟုတ္ေပႏွင့္သူ၏အတန္းခံရပါလိမ့္မယ္။ ဒီ၏ရလဒ္သည္မိမိ႐ြယ္တူခ်င္းအတူတက္ထားရန္နိုင္ပါလိမ့္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူပုဂၢလိကက်ဴရွင္အဘို႔အသြားရင္ေတာင္သူကအစဥ္အဆက္မွာအားလုံးမပါလွ်င္, ထဖမ္းရန္ႀကိဳးစားေနစဥ္အၿမဲရွိလိမ့္မည္။

ဒါေၾကာင့္စမတ္ေလ့လာေနအေၾကာင္းကိုပထမဦးဆုံးအရာသင္ခန္းစာပထမဦးဆုံးအတန္းအစား၌ဆုံးမဩဝါဒကိုခံေသာအခါေလးရယ္အာ႐ုံစိုက္ဖို႔ပါပဲ။ သင့္ရဲ႕သင္ယူမႈျမန္ဆန္ထိေရာက္ေသာျဖစ္လိမ့္မည္။ သင်သည်နားမလည်တစုံတခုကိုမွ်လည္းမရွိလွ်င္ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါ။ ဆရာကိုကူညီေက်နပ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕အိမ္စာႏွင့္တာဝန္က်တဲ့အခ်ိန္ေပၚျပဳပါႏွင့္သင္အလုပ္၏ backlog ရွိတယ္ဘယ္ေတာ့မွပါလိမ့္မယ္။ သင်သည်အစဉ်အမြဲေနာက္တစ္ေန႕သင္ခန္းစာတို႔အတြက္အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။

ထို႔ျပင္သင့္ေက်ာင္းအလုပ္ႏွင့္အတူယေန႕အထိတက္ျဖစ္ျခင္းသင္သည္မည္သည့္ဘာသာရပ္အေပၚပုဂၢလိကက်ဴရွင္ယူစရာမလိုကိုဆိုလိုသည္။ ဒီပိုက္ဆံေခြၽတာႏွင့်သင်အပန္းေျဖသို႔မဟုတ္အပန္းေျဖဘို႔အခ်ိန္ရပါလိမ့္မယ္။

image

တည္းျဖတ္မူစာအုပ္ေတြနဲ႕လမ္းျပဒီရက္ aplenty ျဖစ္ၾကသည္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္အတူသူတို႔ကိုသုံးပါ။ ဘာသာရပ္တစ္ခုစီအတြက္တစ္ဦးထက္ပိုတည္းျဖတ္မူစာအုပ္ထားရွိျခင္းသည္ပိုက္ဆံစြန့္ပစ္သည္။ ဒါ့အျပင္သိပ္အမ်ားႀကီးစာအုပ္ေတြထဲကေနေလ့လာသင္ယူသာသင္ရႈပ္ေထြးႏွင့္အဖိုးတန္အခ်ိန္ကိုတက္ယူေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးစာေမးပြဲပုံစံကိုသိသူတို႔ႏွင့္အတူကိုယ့္ကိုယ္ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေစရန္ယခင္ႏွစ္ေပါင္း '' ေမးခြန္းမ်ားကိုက်င့္သုံးပါ။ အမွန္တကယ္စာေမးပြဲငွါလာၾကေသာအခါ, သင္ေမးခြန္းမ်ားကိုကိုင္တြယ္ရန္ဘယ္လိုသိပါလိမ့္မယ္။

Sort:  

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thwinlay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 1250 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Be ready for the next contest!
Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Meet the Steemians Contest - The results, the winners and the prizes

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @thwinlay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @thwinlay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73