စာေမးပြဲတစ္ခုအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း

in #esteem3 years ago

အဆိုပါေနာက္ဆုံးစာေမးပြဲလည့္စုံတြဲတစ္တြဲကြာျဖစ္ၾကသည္။ ဒါဟာငါေကာင္းေသာအမႈကိုျပဳအေရးႀကီးပါသည္။ ဒီေတာ့အဘို႔ငါျပင္ဆင္ထားရန္မူလိမ့္မည္။ တစ္နည္း၌ငါျပင္ဆင္ငါတစ္ႏွစ္မွတဆင့္သင္ယူအရာကိုေလ့လာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

image

လူအေပါင္းတို႔၏ပထမဦးစြာငါအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာရပ္မ်ားမွစနစ္တက်ငါ့အခ်ိန္ကိုေဝနိုင္ေအာင္ေလ့လာမႈတစ္ခုအခ်ိန္စားပြဲေပၚမွာျပင္ဆင္ထားရန္ရွိသည္။ ငါမွာဒါမေကာင်းဖြစ်ပါ၏အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားမွ ပို. အၿခိန်မွရၾကမည္။

ငါညဦးယံ၌ခုနစ္ခုကေနကိုးႏွစ္ေလ့လာမႈကာလတစ္ေန႕, ေန႕လည္မွေလးသုံးခုကေနတဦးတည္းႏွင့္အျခားရၾကမည္။ ငါသည္ငါ့စိတ္ထဲရွိသမွ်အခ်ိန္ကအတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းနိုင္နိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေလ့လာလို႔မရပါဘူး။ ဒါနဲ႕ဂိမ္းမ်ားႏွင့္အပန္းေျဖ၏အျခားပုံစံမ်ားအတြက္လုပ္ၾကဖို႔အခ်ိန္အနည္းငယ္ရွိရမည္။ ထိုအခါငါသက္တမ္းတိုးသန္စြမ္းနဲ႕ငါ့ေလ့လာမႈမ်ားမွျပန္လာနိုင္ပါတယ္။

ငါပထဝီဝင္ႏွင့္သမိုင္းအတြက္အလြန္ေကာင္းေသာမရျဖစ္၏။ ဒါနဲ႕သူတို႔ႏွင့္အတူပိုၿပီးအခ်ိန္ျဖဳန္းဖို႔ရွိသည္။ အဲဒီႏွစ်ခဳဘာသာရပ္မ်ားအမ်ားအျပားအခ်က္အလက္မ်ား၏အမွတ္ရစရာလိုအပ္သည္။ ကြၽန္မစာဖတ္အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔လိုအပ္အခ်က္အလက္မ်ားသတိရေၾကာင္းအလို႔ငွာ။ သာထို႔ေနာက္အခ်က္အလက္မ်ားငါ့ဦးေခါင္း၌မတည္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ကိုယ့္ဂ႐ုတစိုက်စာဖတ်ဖိဳ႕လိုအပ်ပါသို႔မဟုတ္အခ်က္အလက္မ်ားလ်င္ျမန္စြာေမ့ေလ်ာ့ခံရဖို႔ေလ့လိမ့္မယ္။

သည္အျခားဘာသာရပ္မ်ားေလ်ာ့နည္းအမွတ္ရစရာလိုအပ္သည္။ ဒါနဲ႕သူတို႔ႏွင့်အတူအားလုံးညာဘက္ျဖစ္၏။ ငါသာသူတို႔ႏွင့္အတူထိေတြ႕ေစာင့္ေရွာက္ရန္ရွိသည္ႏွင့္ငါမဆိုျပႆနာမရွိဘဲလြန္သြားသင့္ပါတယ္။

image

တစ္ခုမွာေနာက္ဆုံးအရာလိုအပ္ေပသည္။ ငါ, မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္အတူ socializing နဲ႕တူဒိုးကိုေစ်းဝယ္, ဗြီဒီယိုမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းႏွင့္-သီခ်င္းေတြကို pop နားေထာင္ရင္းအခ်ိန္ကုန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားထြက္ခုတ္ျဖတ္ရန္ရွိသည္မူလိမ့္မည္။ အဆိုပါစာေမးပြဲေက်ာ္ရွိပါတယ္တခါတဖန္ငါသည္ဤအမႈအရာလုပ္နိုင္ပါတယ္။ ဤအေတာအတြင္းက '' အေရးယူဘူတာ '' ပါ! အနိုင္ရခံရဖို႔တစ္ဦးသည္စစ္တိုက္ရွိပါသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thwinlay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73