ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုေငြေပး၍မရႏိုင္

in #esteem4 years ago

နိဒါန္း

လူေတြအမ်ားအျပားေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုပိုက္ဆံ၏အကူအညီျဖင့္ဝယ္ယူ, သို႔မဟုတ္သင္ေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ပိုက္ဆံလိုအပ်ေကြာင်းနိုင္ထင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ေနဆဲဘဝကိုအေကာင္းဆုံးအမႈအရာအခမဲ့ျဖစ္ေၾကာင္းယုံၾကည္ေၾကာင္းကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအနည္းငယ္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုအမွန္တကယ္ေပ်ာ္႐ႊင္ကုန္က်စရိတ္ဘာမွ်လုပ္နိုင်ေသာအရာမ်ားစြာကို။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား, မိသားစုဆက္ဆံေရးအားလုံးအဖိုးမျဖတ္နိုင္ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာအမႈအရာဝယ္မရနိုင်ႏွင့္စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုအေၾကာင္းအရာျဖစ္တယ္။ အမ်ားအျပားကလူေတြပစၥည္းဥစၥာဓနသို႔မဟုတ္႐ုံလြင္ျပင္ပိုက္ဆံကသူတို႔ကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစနိုင္သည္ကိုစဥ္းစား, ဒါမွမဟုတ္သူတို႔ကသူတို႔ကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစနိုင္မယ္လို႔ယုံၾကည္တယ္အရာတို႔ကိုမဝယ္နိုင္ပါ။

image
google

ပိုက္ဆံေပ်ာ္႐ႊင္မႈမဝယ္နိုင္

ကြၽန္ုပ္တို႔၏မိသားစု, သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ေဆြမ်ိဳးကြၽန္ုပ္တို႔၏အသက္တာမွတဆင့္ငါတို႔ရွိသမွ်အဘို႔ရွိခဲ့ဘူးေသာလူမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိလူအားလုံးတို႔သည္အမွတ္တရမ်ားသူတို႔ႏွင့္အတူဖန္တီးခဲ့ၾကသည္ႏွင့္ကြၽန္ုပ္တို႔၏ျပန္တယ္, အမည္း, အရွက္, ခ်ိန္းေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္အျခားထူးျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားေနာက္ကြယ္ကတိုင္းပုံျပင္သူတို႔ကိုလူသိမ်ားသည္။ ကမာၻၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ပိုက္ဆံအဘယ္သူမွ်မေငြပမာဏသည္ေပးေဆာင္နိုင္ဘူး။ အမွတ္တရမ်ားဤအရပ္မွသူတို႔အဘို႔အေပးေဆာင္သို႔မဟုတ္ပိတ္ေပးေဆာင္ရနိုင္မွာမဟုတ္ဘူးဖြဲ႕စည္းဖန္တီးေနၾကသည္။ ကြၽန္မမိသားစု oriented လူတစ္ဦးပါၿပီ, ဒါေၾကာင့္တခ်ိဳ႕လူေတြကပိုက္ဆံေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုမဝယ္နိုင္ထင္လိမ့္မယ္ဘာလို႔ငါတန္ဖိုးထားၾကပါဘူး။

ကိုေလာတဘ႑ာကိုအျဖစ္ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြစဥ္းစားပါ။ တစ္ဦးကမိတ္ေဆြတစ္သင္ႏွင့္အတူအဘယ္သူသင္သည္ျဖစ္ၾကသည္ကို၎, သူတို႔သင္ကိုယ္တိုင္ယုံၾကည္ေသာရပ္တန့္လွ်င္ပင္သင္တို႔အထဲ၌ယုံၾကည္ဖို႔ဆက္လက္အရာကိုသင္တို႔အား likes ေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ေယာက္သည္။ က်ေနာ္တို႔ဖြဲ႕စည္းေသာခ်စ္ၾကည္ေရးတစ္ဦးတင္းက်ပ္စြာေႏွာင္ႀကိဳးျဖစ္ၿပီးကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာလူတို႔ႏွင့္အတူစိတ္ခံစားမႈပါဝင္ပတ္သက္ရ။ ပိုက္ဆံကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္အတူပိတ္ဆို႔မနိုင္, မပိုက္ဆံကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုစစ္မွန္တဲ့မိတ္ေဆြေတြကိုဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ကြၽန္ေတာ္လိုအပ္သည့္အခါအေပၚအမွီဖို႔ပခုံးရွိျခင္းကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လွ်ို႔ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုေျပာျပရန္မိတ္ေဆြမ်ားကမပါဘဲအလြန္ဝမ္းနည္းလိမ့္မယ္အျဖစ္။

ကြၽန္မပုဂၢိဳလ္ေရးအရမိတ္ေဆြမ်ားကိုဝယ္ျခင္းငွါအဝတ္, ဆက္စပ္ပစၥည္း, အစားအစာသို႔မဟုတ္ဘာမွမဝယ္သူေတြကိုျမင္ၾကၿပီ။ ဒါဟာအလုပ္မျဖစ္ေပမယ္သာခဏ, ၿပီးေတာ့သူကပဲပိုက္ဆံေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုမဝယ္နိုင္မတစ္ဖန္ျပန္လည္သ႐ုပ္ျပသြားေပလိမ့္မည္။

image
google

ေကာက္ခ်က္

အသက္တာ၌အေကာင္းဆုံးေသာအရာတို႔သည္ဧကန္အမွန္လြတ္ျဖစ္ၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ရံဖန္ရံခါအဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာငါတို႔သည္ခြင့္ျပဳပစၥည္းမ်ား, အဘို႔ကိုယူေစနိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္အမွန္တကယ္အသက္တာ၌အေကာင္းဆုံးအမႈအရာကုန္က်စရိတ္အခမဲ့ျဖစ္ေၾကာင္းသိငါတို႔ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ေမတၱာ, မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားကနားလည္သေဘာေပါက္မျပဳေစျခင္းငွါ, ဒါေပမယ့္ကြၽန္ေတာ္တကယ္ကခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္အခါ။ ပိုက္ဆံသာဆက္ဆံေရးႏွလုံးနဲ႕စိတ္ခံစားမႈႏွင့္အတူတည္ေဆာက္ဘို႔ေငြမရွိေသာလိုအပ္ပါသည္ေသာ္လည္းခဏဘို႔ၾကာရွည္ေသာ႐ုပ္ဝါဒအမႈအရာမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးမဝယ္နိုင္ပါ။ ပိုက္ဆံသင္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုမဝယ္နိုင္, ကိုသတိရပါေပမယ့္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုသင္ပိုမိုပိုက္ဆံရနိုင္!

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thwinlay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73