ကားျဖင္​့ခရီးသြားျခင္​း

in #esteem4 years ago

ငါ့ခမည္းေတာ္သည္တေန႔ကားအသစ္ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ငါတို႔ရွိသမၽွသည္အလြန္စိတ္လွုပ္ရွားခဲ့သည်။ သူကလာမယ့္တနဂၤေႏြကိုငါ့အဘိုးအဘြားသြားေရာက္ ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယူကတိျပဳခဲ့သည္။
တနဂၤေႏြနံနက္ေတာက္ပႏွင့္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္တို႔အမွတ္တံဆိပ္ကားအသစ္သို႔့္မၾကာမီကၽြန္ုပ္တို႔သည္ Expressway ဆီသို႔ဦးတည္နဲ႔ ထဲကဦးတည္ခဲ့ၾကသည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ကားေမာင္းေနစဥ္ကၽြန္မအေမေရွ႕ခရီးသည္ထိုင္ခုံ၌ထိုင္ေတာ္မူ၏။ ငါသည္ငါ့ညီမႏွင့္အတူေနာက္ကြယ္မွထိုင္ေတာ္မူ၏။

image

ဒါေၾကာင့္တနဂၤေႏြျဖစ္သကဲ့သို႔လမ္းကအရမ္းအလုပ္ရွုပ္ၾကဘူး။ မၾကာခင္မွာပဲကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးသည္ျဖည္းျဖည္းအရွိန္အဟုန္မွာခရီးသြားလာသည့္ Expressway အေပၚခဲ့ၾကသည္။ ငါ့အဘယ့္သတိထားေမာင္းသူျဖစ္ၿပီးသူလည္းအစာေရွာင္ျခင္းသို႔မဟုတ္အႏၲရာယ္ေမာင္းမထားဘူး။ ဒါက Expressway တေလၽွာက္တြင္ရဲမ်ားကလိုက္ပါေနတဲ့ျမန္ႏွုန္း-ေထာင္ေခ်ာက္ရွိခဲ့သည္အတွက်ေကာင်းဖြစ်ဖို႔သက္ေသျပခဲ့သည္။ ငါရဲကရပ္တန္႔အခ်ိဳ႕ကားမ်ားကိုျမင္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔ဟာသိသိသာသာအရွိန္ခဲ့သည်။

အဆိုပါ တစ္ေလၽွာက္ကားေမာင္း ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လြန္တစ္ခ်ိန္ကငါတကယ္အိပ္ေပ်ာ္။

image

ကၽြန္မနိုးလာတဲ့အခါက်ေနာ္တို႔ Ayer Keroh ေသဆုံးသူတံခါးဝမွာၿပီးသားျဖစ္ၾကသည္။ ငါ့အဘသည္ေသဆုံးသူေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ဆီသို႔ကားကိုစီးပဲ့ကိုင္။ လမ်းခရီးတြင္မ်ားစြာကိုစိတ္ဝင္စားဖို႔ျမင္ကြင္းမ်ားလြန္။ ငါ့အဘအိမ္မွာငါတို႔လမ္းအေပၚအားျဖင့္ရပ္တန္႔ဖို႔ကတိျပဳခဲ့သည္။ က်ေနာ္တို႔ပထမဦးဆုံးကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဘိုးဘြားသြားေရာက္ၾကည့္ရွုခဲ့ၾကရသည္။

က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕ကသူ႔ဟာသူသို႔ခရီးသြားအျဖစ္က်ေနာ္တို႔ေနာက္ကြယ္မွ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ယင္း၏စက္႐ုံမ်ားထားခဲ့တယ္။ အားလုံးၿမိဳ႕မ်ားလိုပဲ, မ်ားစြာေသာကားမ်ားႏွင့္အျခားယာဥ္မ်ားရွိခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္မ်ားစြာေသာခရီးသြားဧည့္ရွိခဲ့သည္။ သမိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာကိုေသာေနရာမ်ားရွိၿပီး, အရွင္သည္ဤအံ့ၾသစရာမဟုတ္ခဲ့ေပ။

image

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔က်ေနာ္တို႔ ၌ငါ့အဘိုးအဘြား '' အိမ္မွာေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အဆိုပါခရီးႏွစ်နာရီခန်႕ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ က်ေနာ္တို႔ကကားထဲမွထြက္အရွိန္ျမႇ။ အၾကႇန်ဳပ်၏အဖိုးအဖြားေပ်ာ္ရႊင္စြာကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏွုတ္ဆက္သည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

လူအမ်ားႀကီး ကားႀကီးႀကီး

ရထားနဲ႔က မမိုက္​ဘူး

တစ္​ႏွစ္​တစ္​​ေခါက္​ခရီးထြက္​သင္​့တယ္​

Coin Marketplace

STEEM 0.48
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49375.25
ETH 4226.95
BNB 575.79
SBD 5.88