လူငယ္

in #esteem4 years ago

လူငယ္မနက္ျဖန္၏ေျမာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔လူၿမိဳး၏အမ်ားဆုံးလုံ႔လရွိသူ segments မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္သူတို႔အားအရွင္ထံမွအျမင့္ဆုံးေမၽွာ္လင့္ခ်က္ရွိပါတယ္။ လက္်ာအေတြးအေခၚေတြနဲ႔စြမ္းရည္ႏွင့္အတူလူငယ္နိုင္ငံရဲ့ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုဆီသို႔ဦးတည္အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ေရွ႕ဆက္ယူနိုင္ပါတယ္။

image
Google

ယေန႔တြင္၏လူငယ္

လူ႔ယဥ္ေက်းမွုရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုေက်ာ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ တစ္ခုခ်င္းစီကိုမ်ိဳးဆက္အိုင္ဒီယာႏွင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၎၏အစုကိုအတူတက္လာျခင္းႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုဆီသို႔ဦးတည္ေစတယ္။ သို႔ေသ်ာလည်းအေနျဖင့္လူ႔စိတ္ႏွင့္ဉာဏ္ကလူလည္းအေတာ္ေလးစိတ္မရွည္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာအခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမၽွတီထြင္ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္လည္းထႂကြလြယ္ေသာႏွင့္စိတ္မရွည္အျဖစ္ေခ်ါနိုင္ပါသည္သို႔ေသာ္အဆိုပါလူငယ္သည္ယေန႔အခြက္တဆယ္ႏွင့္အလားအလာပိုင္ဆိုင္သည္။ အဆိုပါလူငယ္သည္ယေန႔အသစ္ေသာအရာသင္ယူျခင္းႏွင့္ရွာေဖြစူးစမ္းအေပၚစိတ္အားထက္သန္သည္။ အခုေတာ့သူတို႔အကြီးအကဲျမားထံမွအကြံဉာဏ်၏စကားလုံးရွာကြပါစေနခ်ိန္မွာသူတို႔တိုင္းေျခလွမ္းမွာသူတို႔ကိုလမ္းျပေတာ္မူ၏ခံရဖို႔မလိုခ်င္ၾကဘူး။

ထိုလူငယ္မ်ိဳးဆက္ယေန႔ကြဲျပားျခားနားေသာအရာတို႔ကိုၿပီးေျမာက္၏အလ်င္အျမန္ျဖစ္ပါတယ္ဒါေၾကာင့္ေရြးေကာက္ၿပီးယင္းနည္းလမ္းမွအာ႐ုံစိုက္မထားဘူးေသာအဆုံးရလဒ္ရရွိဆီသို႔ဦးတည္ေမာင္းႏွင္ေနသည္။ သိပၸံ, နည္းပညာ, သခၤ်ာ, ဗိသုကာ, အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္အဘယ္သို႔ဆိုင္မဟုတ္ပါဘူး၏လယ္ျပင္တြင္အမ်ားအျပားတိုးတက္မွုရွိခဲ့ေပမယ့္က်ေနာ္တို႔ရာဇဝတ္မွုႏွုန္းသည္ကိုလည္းအခ်ိန္ေက်ာ္တိုးျမႇင့္ထားပါတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုမျငင္းနိုင္ပါ။ ယေန႔အဲဒီမွာအစဥ္အဆက္ထက္ကမၻာႀကီးကိုပိုမိုအၾကမ္းဖက္မွုမ်ားႏွင့္၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းလူငယ္မွစြပ္စြဲေနပါတယ္။

လူငယ္အၾကားရာဇဝတ္မွုျမႇင့္တင္ေၾကာင္းအခ်က္မ်ား

ရာဇဝတ္မွုက်ဴးလြန္ဖို႔မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားတြန္းေၾကာင္းအမ်ားအျပားအခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ဤတြင္ထိုအၿခိဳ႕ကိုၾကည့္ျဖစ္ပါသည္:

image
Google

ပညာေရးမရွိျခင္း
အလုပ္လက္မဲ့မွု
Power က Play စ
ဘဝဆီသို႔ဦးတည္အေထြေထြမေက်နပ္မွုက
ႀကီးထြားလာၿပိဳင္ပြဲ
ေကာက္ခ်က္

ဒါဟာသူတို႔ရဲ့ကေလးေတြျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူတို႔ကိုေကာင္းေသာလူသားေတြျဖစ္လာကူညီေပးဖို႔မိဘမ်ား၏တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာမ်ားသည္လည္းလူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏လူငယ္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္အဓိကအခန္းက႑မွ။ သူတို႔ကအေလးအနက္ထားမိမိတို႔၏တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ရိုးရိုးသားသားႏွင့္က်ဴးလြန္တစ္ဦးခ်င္းစီျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအားျဖင့္သူတို႔တစ္ေတြအားႀကီးေသာလူမ်ိဳးကိုတည္ေဆာက္ေနၾကသည္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57481.14
ETH 4344.51
BNB 617.50
SBD 7.00