လွယ်တဲ့အခါလွယ်ပြီး ခက်တဲ့အခါခက်တဲ့အခါ

in #esteem4 years ago

သူတပါးရဲ့အမှားကိုထောက်ပြဖို့ကလွယ်တယ် ကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုပြန်မြင်ဖို့ကတော့ခက်တယ်
မစဥ်းစားဘဲလွှတ်ခနဲပြောလိုက်ဖို့ကတော့လွယ်တယ် သင့်လှျာကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ကတော့ခက်တယ်
ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ဖို့ကလွယ်တယ် အဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုကုစားပေးဖို့ကခက်တယ်

တပါးသူကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကလွယ်တယ် ခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်တောင်းပန်ရတာကခက်တယ်

image
google

စည်းမျဥ်းတွေချမှတ်တာကလွယ်တယ် အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နာဖို့ကသာခက်တာ

ညတိုင်းညတိုင်းအိမ်မက်မက်တာကလွယ်ကူတယ် အဲ့ဒီအိမ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကခက်တယ်

ဘ၀မှာ ကျောက်တုံးကိုခလုတ်တိုက်မိသလိုမျိုးလဲကျဖို့ကလွယ်ကူတယ်
အရှုံးမပေးပဲ ပြန်ထနိုင်ဖို့ကခက်တယ်...
ဘ၀မှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့ကလွယ်တယ်..
ဘ၀ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာဖွေဖို့ကခက်တယ်

တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတစ်စုံတစ်ခုအတွက် ကတိပေးတာက လွယ်တယ်. အဲ့ဒီကတိကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကခက်တယ်

အရမ်းချစ်တာပဲလို့..ပြောလိုက်ဖို့ကလွယ်တယ် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းချစ်ပြနေဖို့ကခက်ပြန်ေ၇ာ
သူတပါးကိုအကျဥ်းထဲအကျပ်ထဲရောက်အောင်လုပ်တာကလွယ်တယ် သူ့ဘ၀ကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်ပေးဖို့ကခက်ပြန်တယ်

image
google

အမှားတစ်ခုလုပ်လိုက်ဖို့ကလွယ်တယ် အဲ့ဒီအမှားအတွက်အခြားသူဆီက သင်ယူနိုင်ဖို့ကခက်သွားတယ်

သူတပါးကိုအဆိုးမြင်ဖို့ကလွယ်လွယ်လေး သံသယအတွက်သူတို့ရဲ့ရှင်းပြတာကိုနားထောင်ပေးရတာကခက်တယ်

ယူလိုက်ဖို့ကလွယ်လွယ်လေး သင်ကိုယ်တိုင်ပေးရတော့မယ်ဆိုရင်သာခက်တာ

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49237.17
ETH 4195.91
BNB 570.82
SBD 5.80