စိတ္ဖိစီးမွုျဖစ္​​ေစ​​ေသာ အခ်က္​မ်ား

in #esteem3 years ago

စိတ္ပညာဖြံ့ၿဖိဳးလာျခင္းတဦးတည္းရဲ့တစ္ခုလုံးကိုဘဝထက္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကသူသို႔မဟုတ္သူမအေနနဲ႔အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္လာခဲ့သည္သေဘာေပါက္ထားတဲ့ၿပီးေနာက္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ "စတင္" ၏တစ္ခုတည္းယခုအခ်ိန္တြင္ၾကာရွည္နိုင္သည့္တစ္ဦးစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္စဥ္ကိုေၾကာင္းယုံၾကည္ဆီသို႔ဦးတည္က်ဴလုံးသည္မွီ။ အသီးသီး, ငါတို႔ႏွင့္အတူကိုင္တြယ္ရန္ရွိသည္စိန္ေခၚမွုမ်ားနီးပါးအျမဲက်ေနာ္တို႔လက္ရွိမ်ားမွာစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု၏စင္ျမင့္ႏွင့္အတူကိုက္ညီတဲ့။ ျပႆနာမ်ားႀကီးထြားလာ တစ္ဦးခ်င္းစီသေဘာသဘာဝႏွင့္ရွုပ္ေထြးအတြက္ကြာျခားအျဖစ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတုံ႔ျပန္မွုေပမယ့္, အထက္တန္းေက်ာင္းမွာဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္က်ေနာ္တို႔ရင္ဆိုင္ရေသာသူတို႔သည္အျဖစ္ျဖတ္သန္းသြား ယႏၲရားမ်ားအတူတူပင္ရွိေနဆဲ: ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနေတြမွာငါတို႔အေလာင္းစိတ္ဖိစီးမွုႏွင့္အတူတုံ႔ျပန္။

image

မ်ားေသာအားျဖင့္ပုံမွန္ျဖစ္ပါသည္အေလးေပးခံရ။ တကယ္ေတာ့စိတ္ဖိစီးမွုေသခ်ာေပါက္တစ္အႏုတ္လကၡဏာခံစားခ်က္, ဒါေပမယ့္မဟုတ္ဘဲက်ေနာ္တို႔စိတ္ခံစားမွုႏွင့္ / သို႔မဟုတ္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဝန္၏ကာလအတြင္းမွာသို႔မဟုတ္အၿပီးတြင္ကိုယ်႕ကိုယ်ကိုေတွ႕ရွိရေသာတစ္ခြေအနေအမဟုတ္ပါဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ထိုကဲ့သို႔ေသာလက္ထပ္ထိမ္းျမားသို႔မဟုတ္ေက်ာင္းဆင္းပြဲအျဖစ္ပင္အျပဳသေဘာအခ်က္မ်ားစိတ္ဖိစီးမွုရွိနိုင္ပါသည္။ တစ္ဦးစိတ္ဖိစီးမွုအခ်က္ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ပုံမွန္အားျဖင့္ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေနာက္ေက်ာက၎၏ပုံမွန္အေျခအေနတတ္၏။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစိတ္ဖိစီးမွုျဖစ္ရပ္မ်ားတစ္စီးရီးထိေတြ႕, ဒါမွမဟုတ္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကာလအတြက္စိတ္ဖိစီးမွုေအာက္မွာက်န္ရစ္ခဲ့သည္ဆိုပါကမည္သို႔ပင္ဆို, အဲဒါကိုဖယ္ရွားပစ္ရဒါမလွယ်ကူျဖစ္လာေပမည္။

စူးရွေသာႏွင့္နာတာရွည္ (စိတ္ပညာရွင္ကမၻာ့ဖလား): တကယ္ေတာ့စိတ္ပညာရွင္စိတ္ဖိစီးမွုသုံးခုအဓိကအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကားခြဲျခား။ စိတ္ဖိစီးမွုေရတိုေရရွည္ေသးစိတ္ထိခိုက္ျဖစ္ရပ္မ်ား-ဥပမာ, ဒါေပၚမွာကားတစ္စီးမေတာ္တဆမွု, မိတ္ေဆြတစ္ဦးသို႔မဟုတ္ေဆြမ်ိဳးနဲ႔ပဋိပကၡအၾကမ္းဖက္မွုမွသားေကာင္သက်သေခံသို႔မဟုတ္က်သြားႏွင့္တစ္ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဖိစီးမွုငါတို႔ရွိသမၽွသည္တစ္ဦးေန႔စဥ္အေျခခံေပၚမွာျဖတ္သန္းသြားကားအဘယ္သို႔: ငါတို႔သည္ေန႔တိုင္းႏွင့္အတူကိုင္တြယ္ရန္ရွိသည္ကာလတိုအေျခအေနမ်ားႏွင့္အရာနီးပါးေလ့ျဖစ္လာၾကပါၿပီ။ ဥပမာအားျဖင့္တစ္ဦးအသြားအလာယိုထဲမွာညပ္ေနတဲ့ျမားႏွင်႕အလုပ်အတွက်ေႏွာင္းပိုင္းကျဖစ္ျခင္း, သို႔မဟုတ္အလုပ္မွာေနာက္ဆုံးေန႔ရွိျခင္း, သို႔မဟုတ္အခြန္-သည္ဤေပးေဆာင္အဆိုးကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုထိခိုက္ေစနိုင္ေသာ စိတ္ဖိစီးမွုျဖစ္ရပ္မ်ားအခ်ိဳ႕ကိုဥပမာ, ဒါေပမယ့္ခံနိုင္ေသာႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ။ ေနာက္ဆုံးနာတာရွည္စိတ္ဖိစီးမွုကၽြန္ုပ္တို႔၏အသက္တာအတြက္ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အျဖစ္ေကာင္းစြာအခ်ိန္အတြက္ေရြ႕ရေသာ၏သက္ေရာက္မွု၏ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္နာတာရွည္စိတ္ဖိစီးမွုျဖစ္ေစတဲ့အေျခအေနမ်ိဳး၏အေကာင္းဆုံးဥပမာတစ္ခုဇနီးႏွင့္တစ္ဦးခင္ပြန္းႏွစ္ဦးစလုံးဆင်းရဲခံရေပမယ့္ကြာရွင္းဖို႔အဘယ္သူမၽွမရဲစြမ္းသတၱိရွိသည့္အခါတစ္ဦးမေပ်ာ္လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။

သဘာဝက်က်, စိတ္ခံစားမွု ကိုတစ္ခုခ်င္းစီကိုတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ကြဲျပားျခားနားသည္, ဒါေၾကာင့္အတူတူျဖစ္ရပ္မ်ားကလူအတြက္ကြဲျပားျခားနားေသာစိတ္ခံစားမွုတုံ႔ျပန္မွုျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္။ လူတစ္ဦးသည္အျခားတဦးတည္းေန႔စဥ္ငရဲနိုင္ပါတယ္မ်ားအတြက္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သာမန္နံနက္စီးကဘာလဲ, အျခားတဦးတည္းပိတ္မိႏွင့္မဆိုၾကာၾကာဆက္ဆံေရးႏွင့္အတူသြားနိုင္ျခင္းခံစားရနိုင္ပါတယ္ေနခ်ိန္မွာတဦးတည္းအိမ္ေထာင္ဖက္, သူသို႔မဟုတ္သူမ၏လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏွင်႕အတူအေၾကာင္းအရာျဖစ္နိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္, လူတိုင္းနီးပါးအတြက္ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္အတူတူပင္ျပင္းထန္မွု၏အႏုတ္လကၡဏာစိတ္ခံစားမွုျဖစ္ေပၚေစေလ့ေၾကာင္းစိတ္ဖိစီးမွုအခ်က္မ်ားရွိပါသည္။

image

အဆိုပါေကတီဟုမ္း လူမွုပြဳပြင်ေပြာင်းလဲခဲ့သည္ စေကးအရ, စိတ္ဖိစီးမွုအမ်ားဆုံးစိတ္ခံစားမွု-ေထာ့အခ်က္မ်ားထဲကတစ္ခုခ်စ္ရသူတစ္ဦး၏အေသခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ဘုံလုပ္ငန္းသို႔မဟုတ္အေႂကြးေတြရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္အေျခအေနကပိုဆိုးရရွိသြားတဲ့, ဒါေၾကာင့္သူတို႔ထဲကတဦးတည္း၏ေသေသာေနာက္, အျခားတဦးတည္းအိမ္မွုေဝယ်ာအျပည့္အဝတာဝန္ယူထားပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ထိုသို႔သူ၏အေသခံျပင္းထန္ေသာစိတ္ဖိစီးမွုျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္တဲ့အိမ္ေထာင္ဖက္သာျဖစ္ပါသည္: မိဘတစ္ဦး၏အေသခံျခင္း, ကေလးတစ္ဦး, မိတ္ေဆြတစ္ဦးသို႔မဟုတ္သိသာထင္ရွားေသာတဘက္ကဲ့သို႔ေကာင္းစြာျပင္းထန္ေသာစိတ္ခံစားမွုနာက်င္မွုျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္။ အခ်ိန္ကိုတတ္သကဲ့သို႔, နာက်င္မွုေလ်ာ့နည္းစူးရွျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္, ဒါေပမယ့္ -ဤအခ်ိန္က်ယ္ျပန္႔ေသာပမာဏကိုယူပါလိမ့္မယ္ဝမ်းနည်းပူေဆွး၏လုပ္ငန္းစဥ္၏သဘာဝအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္, ဒါအေၾကာင္းကိုအနည္းငယ္သာလုပ္ေဆာင္နိုင္တယ္။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taitano from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 48893.44
ETH 4066.28
BNB 564.60
SBD 6.12