สังคมออนไลน์ดูอย่าง

in #esteem4 years ago (edited)

หากเข้าตาจะยิ้มเสมอ

(3) ในความร่วมมือกับเด็กคนอื่น ๆ และขอให้เป็นไปตามจะไม่ชอบ

(4) ปฏิบัติตามที่มีจำนวนมากของคำจะมีความสนใจสามารถเข้ามาและถามคำถาม

(5) ยกย่องคุณในมาตรการที่ประสบความสำเร็จจะได้ชื่นชมอย่างท่วมท้น

(6) ถ้าคุณกำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเครือข่ายที่ยังชอบ แสดงความคิดเห็นจะปรากฏขึ้นและคุณกำลังดูอย่างรอบคอบ

(7) โทรศัพท์อาจทำให้เกิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในระยะสั้น เราได้ส่งอาหารจำนวนมาก

ซึ่งสอดคล้องกับถ้าคุณมีกำลัง image

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.70 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.14
Server time: 20:11:12
Account Level: 1
Total XP: 134.75/200.00
Total Photos: 25
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.09 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Hey, just wanted to let you know I gave you an upvote because I appreciate your content! =D See you around

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.75 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.15
Server time: 05:19:33
Account Level: 1
Total XP: 140.50/200.00
Total Photos: 26
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.10 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49223.85
ETH 4315.23
BNB 593.01
SBD 6.07