നൽകാൻ

in #esteem4 years ago

. അതിനാൽ, യൂറോപ്പ കപ്പ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എടുക്കൽ മാത്രം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നൽകാൻ നൽകാവുന്നതാണ്. မန်ယူနိုက်တက် ഘട്ടം 2 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പകരം നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചു, വെറും എഫ്.എ. നേടിയതിന് ശ്രദ്ധ സാധ്യത നേടി വിഷമിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ, 2 ടീമുകൾ ഈ മത്സരത്തിൽ അന്തസ്സ് കളിക്കാൻ സാധ്യത ചെയ്യും. വെള്ളം തുള്ളി.
image

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.46
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 47529.17
ETH 3849.61
BNB 541.51
SBD 5.73