kaytar aay rw ႕ nell

in #esteem4 years ago

hcakko 1 9 6 5 hkuႏ w hc a tyangk aytarng htipmwar syarr ayrark tap sang hpui ႔ hkaree hc tang hkaetae aytarng tak aahpyaell ႕har rarseutu soe ryarr tae a tyak aytarng htip hti may rarkbhell hc hkan a mwt 4 mwar yarye tap sang htarr ၿpee lw ny ya pan hkae ၾ k par tay . 1 9 6 6 mwar suuto ႔ tap sanghtarrtae ayn rarko ya pan syarr ၾ k ny ၾ kay p m y de hcak ko lanu 0 rwar may tya ႕ ၾ kay tarparbhuu . aynark sanu ႏ w hc a ၾ kar mwar lany htap man syarr ayrark ၿpee rwaray hpya ၾ kya pan ayp m y yayn ႔ htak tong ayut ark sanu l k rwi par tay .

de hcakko rwaray hpyay tya ႕ rwi suum arr a hpo ႔ kaytar ၿ miဳ ႕ aytar ႀ kee tahchkuko hc kၠn ႔ pong a tyang hp k hcee pahcႏ ongtae par 0 arko pong song hkya ng r mwar ya hpahc par tay . masamar suuay tya lak htellay rark syarr rang aytar may tya rell hcarar par . de htak ႀ kee marrtae hcoe rim hcarar kaytar aay rw ႕ nell ႔ aay rw ႕ aytarng aarrw ayd say tyamwar hcee sang aynatae ya mahc ayhk arng aam arrhcuhar hi m 0 ႏ ၲaray r hkellay tarng aytyasek ya mahc hp arr hkan hcee sang lar ၾ k tar ya hpahc lo ႔ deay r a rang aya mahc , ayat ark aytarng ayat ark sarr aytyamwar ayr deyo s tၱi ၾ kya ၿpee a sip s ng may so rang may tya rell hcarar aay ya hk aay nya hpahc par tay .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.64
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56853.82
ETH 4562.88
BNB 627.36
SBD 7.23