അവിശ്വസനീയമായ

in #esteem4 years ago

ആവശ്യപ്പെട്ടു. "(17) ഇപ്പോൾ ഒരു യുവാവ് കാര്യത്തിൽ വർഷം. (17) വർഷം, ലണ്ടൻ, മിലൻ, മാഡ്രിഡ്, ഒരിക്കൽ കൂടി ലണ്ടൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ എല്ലായിടത്തും ആയിരുന്നു. ട്രെയ്നി, ഇന്നിംഗ്സ്, പഠിക്കുക, അക്രമം, കോമഡി അവർ ദുഃഖം പങ്കിട്ടു. വളരെ പ്രതിഭാശാലിയായ വിദ്യാർത്ഥി സംബന്ധിച്ച്, പന്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകം ഒരു ഗുരു ആണ്. ഇപ്പോൾ റൂഡി Perez ഒരു കോച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് തയ്യാറാണ്. അവരിൽ രണ്ട്, "മൗറീഞ്ഞോ പങ്കാളിയുടെ അറിയിച്ചു. റൂഡി ഫേരെസിന്റെ "ഞാൻ നീങ്ങുന്നു മികച്ച അറിയുക തീരുമാനിച്ചു, സമയം ഇപ്പോൾ ആഴത്തിൽ പരിഗണിക്കും ചെയ്തു പറഞ്ഞു. (17) വർഷം, അവിശ്വസനീയമായ, മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം ലഭിച്ചോ. എന്നാൽ എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജനറിക് വെല്ലുവിളികൾ മുമ്പ് എന്റെ കുടുംബവും ഞാൻ സമയം തോന്നി. "അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അതായത്, പല വർഷം ഒരു കാലയളവിൽ, എന്റെ കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും മൗറീഞ്ഞോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസൈൻ ജോലികൾ. ഭയം എന്റെ അവസരം നമ്മുടെ

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @zayarmin1988! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @zayarmin1988! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @zayarmin1988! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

@therealwolf 's created platform smartsteem scammed my post this morning (mothersday) that was supposed to be for an Abused Childrens Charity. Dude literally stole from abused children that don't have mothers ... on mothersday.

https://steemit.com/steemit/@prometheusrisen/beware-of-smartsteem-scam

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.073
BTC 50643.41
ETH 4418.42
BNB 599.96
SBD 6.30