lup ngan aytya toe hk ell ႕ s ng tae

in #esteem4 years ago

ၾ kar s pay t sarrsamee marr

de rak a tyang a bhak bhakk ၾ kanyႏ uu 0 m sar hc raray tya ႀ kanဳ lar may . rany ryay hk k ႀ kee aytya ayaarng ya mang may . nar many gun s tang toe tak may . rap ay 0 a sak a syay aykarng aytya r tat tay . 0 m sar hc raray tya , e ny sany aytya lany ayrark lar may . aahpoe tan pahc ၥny aytya 0 ng lar may . aay sark a u kihc ၥ , ayn rar htong hkang kihc ၥay tyamwar hcit tong at ayaarng ya mang may . aahk hc ayr , aim ayhtarng ayr mwar lany hcit hk m sarr may . panyaray r kihc ၥ , sang tan kihc ၥ hcit hk m sarr may . a lup kihc ၥ , s tang aykarng ၾ karr may . hkaree aaat iဳ ayp may . ayngyay tar aytar m arr m arr 0 ng lar li m may . ayrar garႏ w hc m iဳ tahc ၿ piဳng nak ya hpahctar dar mw m hut misarrhcuhtellk luuႏ w hc ayyark at n maray r nyantar ႀ kanဳ r tat par tay . ႏ ong ngan rap ya hkarr hkaree hce hcu ayn suuay tya a sang ay ya pay aarng ya mang may . kan aaat iဳ ayp g nan aytya kaytar 6 nell ႔ 3 ya hpahc par tay .

aysar ၾ kar sarrsamee marr

de rak aytya a tyang hcitt aarr nyahc r may . bharpell lup lup a htahc aay ngar , aayႏ war ng a ywk rwiay n may . mit aysya rang aytya , nye aahc koay marngႏ w may tya a tyak hcit nyahc r tat par tay . ya mahc narr , ayhk arng narr , kan narr k luuay tya duk ၡay p tat par tay . mee , lw p hcahc aႏ ၱ rary ႀ kanဳtar may tar t sahti hkok mi taray tya ႀ kanဳ r tat par tay . aay sark a u kihc ၥ , ayn rar kihc ၥay tya a hkak a hk hkell ႀ kee ႀ kee marrmarr ႀ kanဳ ၿ pee tae aynark a sang ay ya p syarr may . at n maray r sui soe ryarr ryarr m hut ayp m y tay rwarng ayrwarng ya hpahc ayn may . ayngyay r ayၾ k ayr kaytar aay tar ko ၾ kap tany m y aahk in parpell . at u htell , ၾ kaphtell aay ya hk aay nay tya ႀ kanဳ r tat par tay . tan hpoe ႀ kee pahc ၥny aytyaytar 0 ng lar li m may . aahk hc ayr , aim ayhtarng ayr mwaraytar aykarngtae aay ya parng a lellay tya ya hpahc lar li m may . a sak a syay ya pat ayn suuay tya a sak a syay aykarng r li m may . kan aaat iဳ ayp g nan aytya kaytar 7 nell ႔ 8 ya hpahc par tay .

hcay n sarrsamee marr

de rak aytya a tyang ၾ kanyႏ uu 0 m ay ya mark hc raray tya ႀ kanဳ lar may . nar many gun s tang toe tak may . ႀ kanဳay tar ng ႀ kanဳhkell aahkya ng a lam aykarng aytya r tat tay . ayngya aarr luu aarr rwi say lark lup ngan aytya toe hk ell ႕ s ng tae aahk in ya hpahc par tay . rap ay 0 nell pat sak tae a lup aytya , ႏ uing ngan ya hkarr luum iဳ ya hkarr nell ႔ pat sak taray tya po ၿ pee aytar ayaarng ya mang may . aahpoe tan pahc ၥny aytya lany 0 ng lar tat par tay . ayngya lany a lyan rႊ ng ayn may . aahk hc ayr , aim ayhtarng ayr mwaraytar sanu ya hpat r hkaktae aay ya hk aay nay tya ႀ kanဳ lar tat tay . ayn rar htong hkang , aay sark a u a tyak hcit nyahc r tat tay . panyaray r kihc ၥ , sang

Coin Marketplace

STEEM 0.74
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54541.54
ETH 4072.79
BNB 591.56
SBD 6.99