radạb lok nı

in #esteem4 years ago

rængngān tậng k̀xn deụ̄xn phvs̄ʹp̣hākhm wạn thī̀ rū̂cạk kạn nı vdū bımị̂ p̄hli Fesitival k̄hậwlok h̄enụ̄x pratheṣ̄ fær̒ thī̀ ca mī k̄hụ̂n Maypole lĕk theṣ̄kāl ngān s̄ædng læa theṣ̄kāl khwām s̄nuk

prawạti khwām pĕn mā k̄hxng s̄āh̄etu k̄hxng theṣ̄kāl nī̂ thī̀ tæk t̀āng kạn mī xokās̄ rængngān rængngān d̂wy h̄engụ̄̀x leụ̄xd kh̀xnk̄ĥāng keid k̄hụ̂n nı khả xụ̄̀n «khwām s̄āmạkhkhī k̄hxng thī̀ mīchụ̄̀xs̄eīyng radạb lok nı rængngān læa s̄ithṭhi s̄̀wn bukhkhl nı kār t̀xs̄ū̂ thī̀ dị̂ rạb kār rabu yạng mī khuṇkh̀ā k̄hxng kār h̄ı̂ keīyrti

မေဒေးနေ့h̄̀wng sò xupthān prxth rxb t̂n ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ 19 20 chạ̀wmong t̄hụng 16 chạ̀wmong t̀x wạn nı pratheṣ̄ s̄h̄rạṭ̄hxmerikā nı tæ̀la wạn kār thảngān xỳāng h̄nạk thī̀ mī

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50475.33
ETH 4315.92
BNB 574.51
SBD 6.29