Sort:  

evet dostum, dünyanın her yerinde, Tanrı'nın çalışmasıyla ve bizim zevkimiz için birçok insan var. Saygılarımızla.

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48375.83
ETH 4073.04
BNB 541.56
SBD 5.73