Malapit na ang Pasko

in #funny3 years ago

Finding Ninong
#CTTO image

Dahil malapit na ang pasko
Ang mga ninong ay nagsipagtago
at mga bata'y nagtatanong
ninong ko ba ay multo

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54352.73
ETH 4084.77
BNB 595.73
SBD 7.00