Eating fruits and vegetables for your healthy teeth กินผักผลไม้ลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ

in #health2 months ago
นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายแล้ว การดูแลสุขภาพช่องปากก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นด่านแรกของการรับอาหารต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย แต่เดี๋ยวอาหารและเครื่องดื่มหลายๆ อย่างมีส่วนผสมของน้ำตาล เมื่อเราบริโภคบ่อยๆ และมีการทำความสะอาดช่องปากไม่ดีพอก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ และเกิดผลเสียต่อสุขภาพในเรื่องอื่นๆ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด

Source: Photo via Beautiful Smile of Long Island


ต้องบอกว่าคนไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการติดหวาน ปริมาณน้ำตาลที่คนไทยบริโภคจะมาจากขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล จากข้อมูลการวิจัยของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2562 ที่ทำการศึกษาเรื่องการดำเนินการมาตรการภาษีเครื่องดื่มรสหวานต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ได้ข้อมูลจากการวิจัยว่า ในเฉลี่ยของแต่ละวันคนไทยดื่มเครื่องดื่มที่ส่วนผสมของน้ำตาลเฉลี่ย 3 แก้วหรือประมาณ 519.3 มิลลิลิตร โดยผู้ชายจะดื่มมากกว่าผู้หญิง และพบว่าในกลุ่มเด็กอายุ 6 – 14 ปี เป็นกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลเฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด และเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลที่วางขายในประเทศไทยมีปริมาณน้ำตาลสูงมาก เฉลี่ยประมาณ 9-19 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ในขณะที่ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมคือ 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร


สำหรับน้ำตาลกับสาเหตุของการฟันผุเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เพราะว่าน้ำตาลเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียในการผลิตกรดทำลายฟันจนลุกลามไปเรื่อยๆ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยควรจะเน้นการบริโภคผักหรือผลไม้ที่มีเส้นใยเซลลูโรส เพราะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งการเคี้ยวผักหรือผลไม้ที่มีเส้นใยจะกระตุ้นให้มีน้ำลายมากขึ้นและสามารถเจือจางสภาพความเป็นกรดได้อย่างดี รวมไปถึงอาหารในกลุ่มโปรตีน เช่น ถั่วต่างๆ และนมที่มีแคลเซียมและฟอสเฟตสูง


เป็นการดีที่สุดสำหรับร่างกายคือการดื่มน้ำเปล่า และควรดื่มวันละ 6 – 8 แก้ว เพราะจะช่วยชะล้างเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ในช่องปาก ทำให้ปากไม่แห้ง ลดปัญหากลิ่นปากเป็นผลดีต่อสุขภาพฟันและไม่ทำให้เกิดฟันผุอีกด้วย

Steem: www.steemit.com/@andyjim


Sort:  

Crisp fruits and raw vegetables, like apples, carrots and celery, help clean plaque from teeth and freshen breath. Many fruits and vegetable contain lots of antioxidant vitamins, such as vitamin C, that help protect gums and other tissues from cell damage and bacterial infection.


This post was resteemed by @steemvote and received a 56.99% Upvote. Send 0.5 SBD or STEEM to @steemvote

12.00%:andyjim

This post was resteemed by @steemvote and received a 25.35% Upvote. Send 0.5 SBD or STEEM to @steemvote

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12828.37
ETH 398.48
USDT 1.00
SBD 0.99