How vitamin c benefits your body วิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างไร

in #health2 months ago
หนึ่งในวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายต้องยกให้วิตามินซี เรียกได้ว่าเป็นวิตามินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายหรือร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ และวิตามินซีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย วิตามินซีมีคุณสมบัติในการละลายและมักจะพบมากในผักและผลไม้ เช่น ส้ม สตอเบอร์รี่ กีวี พริกหยวก บ๊อคเคอรี่ และผักขม

Source: Photo via 345 Health


สำหรับปริมาณวิตามินซีที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันคือ 75 มิลลิกรัมสำหรับเพศหญิง และ 90 มิลลิกรัมสำหรับเพศชาย โดยปกติมักจะแนะนำให้รับประทานผักและผลไม้เพื่อเป็นการรับวิตามินซีเข้าสู่ร่างกาย แต่ในปัจจุบันหลายคนให้ความสำคัญในการรับวิตามินซีในรูปแบบของอาหารเสริมแทน ทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าวิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายดังต่อไปนี้


1) ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง เพราะว่าวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน

2) ช่วยลดความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ จากการศึกษาทดลองในสัตว์พบว่า วิตามินซีมีส่วนช่วยในการไหลเวียนโลหิตที่ดีเข้าสู่หัวใจและลดความดันเลือด

3) ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ปัจจัยหลายๆ อย่างที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ อย่างเช่น ความดันโลหิตสูง ปริมาณไตรกลีซอรีนที่สูง ปริมาณคลอเรสตอรอล ซึ่งวิตามินซีมีส่วนช่วยลดปัจจัยพวกนี้ที่นำพาไปสู่การเกิดโรคหัวใจ

4) ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์และเลือดเป็นกรด

5) ช่วยป้องกันการขาดธาตุเหล็ก เพราะวิตามินซีมีส่วนช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน ซึ่งการบริโภควิตามินในปริมาณ 100 มิลลิกรัมจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้ถึง 67 เปอร์เซ็นต์

6) ช่วยเสริมสร้างความจำ ใครที่ชอบหลงๆลืมๆ อาจจะต้องพึ่งวิตามินซี เพราะว่าพอแก่ตัวไปแล้วอาการหลงๆ ลืมๆ นั้นเกิดขึ้นกับทุกๆ คน


ต้องเรียกได้ว่าวิตามินซีมีส่วนสำคัญในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลย สำหรับผักผลไม้ที่มีวิตามินซีมีมากมายในบ้านเรา มีหลากหลายแบบเปลี่ยนเมนูได้ทุกวัน แต่ถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายขาดวิตามินซีอาจจะรับเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบของอาหารเสริมวิตามินซีก็สะดวกดีในสภาพการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

Steem: www.steemit.com/@andyjim


Sort:  

Vitamin C is an essential vitamin, meaning your body can’t produce it. Yet, it has many roles and has been linked to impressive health benefits.

It’s water-soluble and found in many fruits and vegetables, including oranges, strawberries, kiwi fruit, bell peppers, broccoli, kale, and spinach.

The recommended daily intake for vitamin C is 75 mg for women and 90 mg for men.You got a 20.00% upvote from @votemypost Send any amount of Steem to @votemypost with your post link in the memo for a proportional upvote. Earn a passive income by delegating Steem Power to @votemypost

If you are looking to earn a passive no hassle return on your Steem Power, delegate your SP to @votemypost by clicking on one of the ready to
delegate links:
25SP | 50SP | 75SP | 100SP | 250SP | 500SP | 1000SP | 2500SP | 5000SP

Another Amount


You will earn 85% of the voting bot's earnings based on your delegated SP's prorated share of the bot's SP each day! You can also undelegate at anytime.

This post was resteemed by @steemvote and received a 50.39% Upvote. Send 0.5 SBD or STEEM to @steemvote

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12862.89
ETH 386.02
USDT 1.00
SBD 0.98