What is percentile? / Persentil nedir?

in #health3 years ago

persentil.jpg

Percentile -the growth curve- is a tool used to compare your child’s measurements like height, weight, head circumference with other children at the same age, sex and ethnicity. It is used by physicians to track your child's growth.

To make weight percentile sheets, weight measurements of 100 healthy children of the same age, sex and ethnicity are recorded and sorted from lowest to highest. The 25th child is the limit of 25th percentile, 50th child is 50th percentile and so on. If your physician told you that your child is on the 50th percentile, she/he is on the average value of all. If on 90th percentile, then she/he is fatter than other 89 children and thinner than 10 children.

Generally it is okay for your child to be in between 10th and 90th percentiles. It’s not correct to compare the measurements of your child with others. For example, one can be 25th percentile, and another can be 75th percentile, but they all are in normal range, so both individuals can be considered healthy. The important thing is following your child’s growth in recurrent examinations and see if she/he can keep his percentile. It’s more alarming dropping from 90th percentile to 10th percentile than always be on 10th percentile.

Therefore, it is very important to take your child to your pediatrician regularly, even if they are healthy.

Have a healthy day!

Click for percentile sheet example


Persentil - büyüme eğrileri - çocuğunuzun boy, kilo, baş çevresi ölçümlerini; aynı yaş, cinsiyet ve etnik kökene sahip diğer çocuklarla karşılaştırmak için kullanılan bir araçtır. Çocuğunuzun büyümesini izlemek için doktorlar tarafından kullanılır.

Ağırlığı gösteren persentil çizelgesi yapmak için; aynı yaş, cinsiyet ve etnik kökenli 100 sağlıklı çocuğun ağırlık ölçümleri kaydedilir ve en düşükten en yükseğe doğru sıralanır. 25'inci çocuk 25. persentili, 50'nci çocuk 50. persentil sınırını belirler ve böyle devam eder. Eğer doktorunuz çocuğunuzun 50. persentilde olduğunu söylemişse, tüm çocukların ortalamasında yer alıyor demektir. Eğer 90. persentildeyse, o zaman diğer 89 çocuktan daha şişman ve 10 çocuktan daha zayıftır.

Genellikle çocuğunuzun 10 ila 90 persentil arasında olması normaldir. Çocuğunuzun ölçümlerini başkalarıyla karşılaştırmak doğru değildir. Örneğin biri 25 bir başkası 75 persentilde olabilir, ancak hepsi normal aralıktadır, bu yüzden her ikisi de sağlıklı kabul edilebilir. Önemli olan, çocuğunuzun tekrarlayan muayenelerinde persentil dilimini koruyabildiğini görmektir. Takiplerde 90 persentilden 10 persentile düşmek, sürekli 10 persentilde olmaktan daha endişe verici olabilir.

Bu nedenle, sağlıklı olsa bile çocuğunuzu düzenli olarak çocuk doktorunuza götürmek çok önemlidir.

Sağlıklı günler dilerim!

Persentil örneği için tıklayınız

image from wiki

Sort:  

Nice informations . Thank you .

This post has received a 12.57 % upvote from @boomerang.

Congratulations @dr-murat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @dr-murat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Trick or Treat - Publish your scariest halloween story and win a new badge
SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!