Best posts by Sri Lankans - Steemit ශ්‍රී ලංකා Community - Last Week

Best posts by Sri Lankans in Steemit ශ්‍රී ලංකා Community - Last Week


image.png


image.png

අලුතින් ආපු සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිලිගන්නවා Steemit - Sri Lanka Community එකටGroup එකට Join වෙලා ඔහේ ඉන්න එකේ නම් කිසිම තේරුමක් නැහැ. Group එකේ members ලා වැඩි කරගැනීම අපගේ අරමුණ නෙවෙයි.අපගේ ලොකුම අරමුණ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ Community එකට Steemit පිලිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීම සහ Extra income එකක් විදියට Steemit bloging platform එක use කරන්න. ඒ නිසා ඔයාලා මේ Steemit bloging එකට අලුත් නම් ඒ ගැන හරියට ඉගෙන ගෙන මේ වැඩේට බහින්න.
අලුතින් හෝ දැනටමත් මේ field එකේ ඉන්න අයට මේ හා සම්බන්ධ ගැටළුවක් තියෙනවා අහන්න. මේකේ ඉන්න අය ඒවා විහිළුවකට නොගනී. ඔයාලට උදවු කරයි.
👉🏻 First read all the instructions given in this pinned post!
👉🏻 Watch support videos (Sinhala Language ) just type #videos on the telegram group for video series.
👉🏻 Join the Sri Lankan community Telegram chat: https://t.me/steemitSL
👉🏻 For instructions on 500SP newcommer achievement program visit: https://bit.ly/3kehSVy
You can tag @virajherath or @vishwara for any suport related to Newcomers achievements program ( You can earn up to 500 SP )
👉🏻 All the other contest running now :here ( Take a look and participate to earn more Steem )
👉🏻 Share any post by you in Steemit in the group and make sure to comment , upvote and resteem other Sri Lankan's posts

image.png

Weekly Top Picks by Sri Lankans


1 @hasini - My 7th Wedding Anniversary | Supporting 7 pregnant families to celebrate the occasion ❤️


image.png

07 years ago it was a dream come true day for me. I had a wonderful day and we celebrated it in a grand way. Apart from the 01st wedding anniversary all the other anniversaries me and my husband used to give a meal for elders home without any celebration. This year I decided something else though.Read More

2 @nilumadu- THE DIARY GAME : Today I had my frist apperence in the court as a lawyer


image.png

Today I had my frist apperence in the court as a lawyer. I panicked for the first few seconds. Believe me!! It was the most exciting day of my life. I was representing a plaintiff in a divorce case. i had to handover the affidavit as the evidence from the plaintiff. However.. I did my best and handle the case.💪💪Read More

3 @amali20 - The Beautiful of Anuradhapura


image.png

The Great Stupa of the Buddhists is the Ruwanweli Stupa. It was built by King Dutugemunu, a great king who ruled Ceylon at that time. The relics of the Supreme Buddha are deposited in the sthupa womb. Ruwanweli Seya can be introduced as a place that impresses everyone.Read More

4 @ishdeva - Beautiful journey to "Sripadaya"(Adam's peak) through Daraniyagala,Uda-maliboda trail


image.png

Sripadaya (Adam's peak) which has a historical value is a popular place in sri lanka. It is also known by various names such as Samanala Kanda, Sripadaya, Samonala GiraRead More

5 @inudi - Let's make kottu roti at home, an unforgettable food for Sri Lankans anywhere in the world..♥️♥️♥️


image.png

Today I presented how to make the best chicken kottu roti recipe at home. Enjoy this Sri Lankan Chicken Kotu Prota dish with your friends and family. They will definitely like it.Read More

6 @nethanya45 - Gone, but never forgotten!!!


image.png

Yes I do agree with the fact that the 8 suicide bombers has already passed away but what about those big shots who's behind this attack. The politicians the well-known businessman’s what about them. Can't Sri Lanka take an action or is it she, who is protecting those murderers?Read More

7 @ransika - Rejection is the best & strongest motivation in the world


image.png

I think that is a rejection.If you have never been rejected by If you have never been rejected by your organization, friends or lover, on the one side you are very lucky. But on the other side you are unlucky. Because you have not experienced that feeling.I think it is one of the worst experiences in the worldRead More

8 @thimalteb - THE DIARY GAME | 21/04/2021 |A very special day


image.png

Today was a very special day for me, as it was my loving wife’s birthday. She’s celebrating her 29 years birthday today. I myself together with my supportive sister-in-law had some pre-planned birthday celebrations which we both had discussed and arranged a few days back. Around 12.00 am at midnight I wished my wife and we both went to sleep with our little baby boy.Read More

9 @a-lass-wonders - SCIENCE PRACTICAL TO DEMONSTRATE RAINWATER, GROUND WATER AND SURFACE WATER


image.png

I was really busy with our traditional Sinhala and Tamil new year festival last few days. After having a small vacation, I was able to start my teaching profession again. As my first task after new year festival, I planned to do a science practical session with my students to demonstrate rainwater, ground water and surface water.Read More

10 @sanuri - 'My Chai' || A taste of happiness


image.png

Most of the restaurants in Galle fort are closed because of the Covid situation. But we can see some new restaurants and shops have opened in Galle fort now. So, I found this small tea shop on the street. A young boy and his grandpa are holding this small tea shop. They sell 3 kinds of teas as Chai, Cardamom Chai, and Tandoori Chai.Read More

11 @kashvibhagya - An easy evening snack - Guava Pickle


image.png

Guava isn't my favorite fruit but I tried Guava in a different way today and thought to share that experience with you. I felt hungry in evening as usual but there wasn't anything to eat like biscuits or something. Then I saw all the Guavas on the tree and it reminded me the delicious Guava Pickle once I ate from a fruit pickle cart in Colombo. So, I made that pickle at home and this is how.Read More

12 @dawngrapher - The Diary Game | 22/4/2021


image.png

Hi Friends........... Welcome to my blog again...............
Hope you all are doing well with this extreme condition as we all are about to face the third wave of Covid 19. Please take necessary precautions and stay safe...... stay alert.......✋✋✋Read More

13 @nalin10 - My favorite singer at present


image.png

He is my favorite singer of the new generation. Beginning his singing career in the 2000s, In the Purple Range band, he sang as a regular singer. He sang the songs of other singers and gradually released his own songs. Helped him become a singer. Senaka Aiya of Purple Range Band. Read More

14 @pushpika - Daily Diary : Accident - Sri Lankan Railway


image.png

I barely choose the train as my transportation mode. But every time when I chose that, it is murmured in the deep mind saying me that you could have chosen the bus.Read More

15 @chanchala - The DIARY GAME I 22/o4/2021 l Busy with my world


image.png

I would like recommend all of you which near to Haputhale town, Olive view Point restaurant is best place for get your meal. It located in a nice place. Have beautiful view around the restaurant.

Read More

16 @sandaruwa29 - THE DIARY GAME : 23/04/2021 - a special day


image.png

After a long time today, I got out of my busy life. I went to rumassala beach.🚶🚶 It is a wonderful place to visit and have fun. This place is also known as jungle beach. Because it surrounded by a jungle situated at Unawatuna. 😍😍🚴🚴🚴Read More

17 @arshani - You too shine like a Japanese temple flower


image.png

This type of flower can also be identified from the tree. The leaf here has a thick foliage and can be easily identified by anyone. Temple flowers are available during March-May and throughout the year.Ancient Sigiriya frescoes also depict temple flowers, indicating that temple flowers were used. However, there is hardly a temple in Sri Lanka without flowers.Read More

18 @dilchamo - THE DIARY GAME: 25/04/2021 - A CHICKEN CURRY MADE WITH YOGHURT


image.png

Today I made a new style chicken curry with my sister. It is really tasty and I wanted to share it with you all and I hope you all will try this at home this week.
Read More

19 @sindi16 - How to Manage Your STEEMIT Account Into It's Level


image.png

The Steemit account is something worth maintaining to get advanced benefits from your commitment. All of you can do few simple things to make your profile a better one. Steemit is not like other accounts that you are maintaining your FB, Insta or Twitter account. This is the gate to the crypto world and it allows you to easily engage with cryptocurrencies. And also it connects with the internal trading and marketing processes of crypto.Read More

20 @saman88 - How to manage the computer related neck pain.....( battle month | 01 )


image.png

Neck pain is a common problem among the computer work related professionals. Incorrect posture, and prolong staying on those incorrect sitting positions are the main causes for this increased prevalence of neck pain among them. Neck muscles and upper back muscles are undergone stressful conditions while a person stays a position with neck flexed forward for hours and hours.Read More

You guys are doing a great work. Keep it up and always try to increase the quality of your posts and use the tags properly for a better reach. Have a nice day !
Thank you

cc - @steemcurator01 , @steemcurator02

#srilanka #weeklypicks #bestposts

Sort:  
 2 months ago 

Woooow.!! 😊👌✌

Target achieved again 😍✅

Thank you once again for your powerful, well-thought-out recommendation @besticofinder.

I know that, selecting the right candidate takes time and effort. I sincerely appreciate the time and effort you spent on my behalf.

It means me a lot.

#slbmc

 last month 

Hi @dulhara19,
Please upvote and accept this as my comment to this post for battle month contest ✌

cc:@sindi16

 2 months ago 

Thank you so much for selecting my post as a best post.

Thank you for the feedback. Keep up the good work !

 2 months ago 

yes definitely.

Good work post

Thank you

Thank you for my post about you choosing the best articles of the week.

Thank you for the feedback. Keep up the good work !

 2 months ago 

Thank you for selecting mine too.

Thank you for the feedback. Keep up the good work !

 2 months ago 

Wow! Thank you so much for selecting my post too..I’m so happy☺️

Thank you for the feedback. Keep up the good work !

 2 months ago 

Thank you so much selected my article.

You are doing a great work ! keep up the good work

 2 months ago 

Thank you very much for keeping my article among the best of yours @besticofinder

 2 months ago 

image.png

 2 months ago (edited)

thank you very much @besticonfinder for selected my article in weekly bests post👌👌👍👍❤❤.Also really appreciate it.And also I'll upload more quality posts in this community.

Thank you. Keep up the good work

Sir, how can you support me, now the issue will be,your member is also very active.

Thank you giving these valuable facts