You are viewing a single comment's thread from:

RE: MABUHAY PILIPINAS! Ito na ang pina hinihintay ng lahat! Ang mabuo ang grupo ng mga ...

in APPICS4 months ago

Napakahusay na pagpapakilala ng ating komunidad! 😊
At maraming salamat sa isponsor ng pinakaunang paligsahan ng ating komunidad. 😉

Sort:  

Madaming salamat kabayan! Para sa atin ito. 😍

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 35619.26
ETH 1217.29
USDT 1.00
SBD 3.15