Sort:  

Fastest makaupload 😂😁

Wow! First entry!

Its not a hurt, naka smile kasi..at least you did it first entry.

Sa simula naroon ang its hurt moment mo,

🤣🤣🤣 good job!

Thanks 😊 hahhs

Yung stockroom ang nagdala, goodluck!

Thanks 😊😊

Tamang giling lang sa bodega! Hahaha!e

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17332.91
ETH 527.02
SBD 1.16