Sort:  

Ja, zdej si pa ti na vrsti 😄

Po diplomski začnem aktivno športat do takrat pa pokažem diplomo 😎 zmenjen?

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.05
JST 0.036
BTC 33540.21
ETH 2239.33
USDT 1.00
SBD 3.73