Sort:  

Ja, zdej si pa ti na vrsti 😄

Po diplomski začnem aktivno športat do takrat pa pokažem diplomo 😎 zmenjen?

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37081.86
ETH 2513.76
USDT 1.00
SBD 4.05