Sort:  

Ja, zdej si pa ti na vrsti 😄

Po diplomski začnem aktivno športat do takrat pa pokažem diplomo 😎 zmenjen?

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 35009.96
ETH 2390.19
USDT 1.00
SBD 3.89