Let's Promote Steem to the Moon! Just Got My Steem Facemask and Shirt from @julstamban! Thanks to sir @stephenkendal!

in PromoSteem 📣6 months ago

misssj thumbnail.jpg

Hello, Steemians from all over the world! I hope you're doing well during these difficult times, when we're still dealing with the pandemic with heavy hearts. Anyway, I just received my steem shirt and facemask from @julstamban, who also stated that it was sponsored by sir @stephenkendal.

Kamusta, mga Steemian mula sa buong mundo! Inaasahan kong maayos ang iyong ginagawa sa mga mahirap na panahong ito, lalo ngayon nakikipagtuos pa rin kami sa pandemikong ito na may mabibigat na puso. Sa isang banda, natanggap ko lang ang aking steem shirt at facemask mula sa @julstamban, na nagsabi din na na-sponsor ito ni sir @stephenkendal.

I haven't posted much recently because of school activities as I am a college student in the Philippines. But, without a doubt, I will use these campaign shirts and masks to help promote steem and steemit.

Hindi ako nag-post ng kamakailan lamang dahil sa mga aktibidad sa paaralan habang ako ay isang mag-aaral sa kolehiyo sa Pilipinas. Ngunit, nang walang pag-aalinlangan, gagamitin ko ang mga campaign shirt at mask na ito upang makatulong na maisulong ang steem at steemit.

misssj shirt front.jpg

I adore the gradient color of this steem shirt, which is suitable for wearing in public; I am proud to wear these babies!

Gusto ko ang gradient na kulay ng steem shirt na ito, na angkop para isuot sa publiko; Ipinagmamalaki kong isuot ang mga babies ko!

misssj shirt back.jpg

The back design is also fantastic! The Drifit fabric is also very comfortable to wear. I mean, it's not hot, even though I live in a tropical climate where it can get quite hot at times.

Ang disenyo ng likod ay kamangha-manghang din! Ang tela ng Drifit ay komportable din na isuot. Ibig kong sabihin, hindi ito mainit, kahit na nakatira ako sa isang tropikal na klima kung saan maaari itong maging mainit minsan.

misssj facemask.jpg

I am a minimalist, so I appreciate how simple the design was and how you could display it in public. It's a good idea to use this as campaign material because you can recruit people just by wearing it normally. Thank you once more to PromoSteem Philippines Promoter @julstamban and Sir @stephenkendal.

Ako ay isang minimalist, kaya pinahahalagahan ko kung gaano kasimple ang disenyo at kung paano mo ito maipapakita sa publiko. Magandang ideya na gamitin ito bilang materyal sa kampanya dahil maaari kang magrekrut ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagsusuot nito nang normal. Maraming salamat ulit sa PromoSteem Philippines Promoter @julstamban at Sir @stephenkendal.

banner.png

Sort:  

You are most welcome @misssj! Thanks as well for sir @stephenkendal!

cc : @steemcurator01 , @arie.steem

Thanks for the shirt and mask @julstamban

 6 months ago 

welcome @misssj
you already have an attribute, let's start a #promo-steem to the people closest to you first

thanks @arie.steem yay for sure!

 6 months ago 

Welcome @misssj

Promo Steem is open to anyone, let's do it.

thanks sir @ponpase yay for sure I will contribute to this community

 6 months ago 

Congratulations...!!! You Got Upvote & Resteem
By: PromoSteem Community

thanks for the upvote and resteem ^-^

 6 months ago 

You simply look good in your steem shirt

I appreciate the compliment ^-^!