bunnga pink cantik

in zzanlast month

tanaman ini cukup mudah ditanam, dengan hanya menanam tunas makq akan timbuh dan mengeluarkan tunas lagi

20210916_173454.jpg

20210916_173450.jpg

yang lebih utama adalah dari tanaman yang mirip rerumpuan ini menghasilkan bunga yang cukup cantik

20210916_173445.jpg

20210916_173440.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.73
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 57356.27
ETH 4304.76
BNB 608.28
SBD 7.01