You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit-Türkiye Topluluğu Etkinlikleri 3 | Türk kullanıcıların 500-1000-5000 SP Hedefe Ulaşma Etkinliği | Turkish users 500-1000 SP Power Reach Event - Active Posts Increased

in Steemit-Türkiye ☪6 months ago (edited)

Screenshot_2021-05-27-21-05-18-28.jpg

Çok güzel düşünülmüş harika bir etkinlik. İnşallah hepbirlikte güçlenip topluluğa daha fazla faydalı olacağız. Dün ve bugün toplamda 73 SP yapabildim. Cüzdanımaher gelen miktarı hemen SP yapıyorum. Umarım hepimiz15 bin SP ye ulaşırız. Hepimizin güçlenmesi için dua ediyorum 🙏

Sort:  
 6 months ago 

Kesinlikle ulaşacaksınız tebrikler

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.069
BTC 50225.61
ETH 4412.74
BNB 607.57
SBD 6.19