You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ladyli günler! 🐕🙆‍♀️🤷

in Steemit-Türkiye ☪2 months ago

Benim kesişim de beni yemek yerken izliyor hemen tabağımdan yemeye çalışıyor ona ayrı bir kaba azıcık koyuyorum ama sağlığı açısından benim yemeklerinden yememesi gerekiyor. Zor bir durum insan üzülüyor

Sort:  
 2 months ago 

Ne çektik biz bunlardan ya😂😂🙆‍♀️💗🙏

 2 months ago 

Aynen 😂

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57153.54
ETH 4765.73
BNB 635.42
SBD 7.22