You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit-Türkiye Topluluğu Etkinlikleri 3 | Türk kullanıcıların 500-1000-5000 SP Hedefe Ulaşma Etkinliği | Turkish users 500-1000 SP Power Reach Event - Active Posts Increased

Power up yaparak 1000 Steem gücü hedefime ulaştım. Tüm arkadaşlarımızın hedeflerine ulaşmaları dileğimle.

Sort:  
 6 months ago 

tebrikler bir sonraki tabloda isminiz güncellenecek

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56409.75
ETH 4502.38
BNB 613.96
SBD 7.18