You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit-Türkiye Topluluğu Etkinlikleri 3 | Türk kullanıcıların 500-1000-5000 SP Hedefe Ulaşma Etkinliği | Turkish users 500-1000 SP Power Reach Event - Active Posts Increased

Motivasyon açısından güzel olmuş. Herkese başarılar.
Bu arada binance tan steemleri geri atıp ilk günden yarışmayı kazansam mı acaba diye de düşünmüyor değilim 🤔😋

Sort:  
 6 months ago 

😊olmaz kabul etmiyoruz

Coin Marketplace

STEEM 0.51
TRX 0.09
JST 0.071
BTC 50316.38
ETH 4380.77
BNB 590.22
SBD 6.27