You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit-Türkiye Topluluğu Etkinlikleri 3 | Türk kullanıcıların 500-1000-5000 SP Hedefe Ulaşma Etkinliği | Turkish users 500-1000 SP Power Reach Event - Active Posts Increased

Motivasyon açısından güzel olmuş. Herkese başarılar.
Bu arada binance tan steemleri geri atıp ilk günden yarışmayı kazansam mı acaba diye de düşünmüyor değilim 🤔😋

Sort:  
 6 months ago 

😊olmaz kabul etmiyoruz

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 57397.14
ETH 4325.04
BNB 609.29
SBD 6.99